ἐκείνοις
Englishman's Concordance
ἐκείνοις (ekeinois) — 8 Occurrences

Matthew 13:11 DPro-DMP
GRK: τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ οὐ
KJV: of heaven, but to them it is not
INT: of the heavens to those moreover not

Matthew 20:4 DPro-DMP
GRK: καὶ ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε
NAS: and to those he said, 'You also
INT: And to them he said Go

Matthew 21:40 DPro-DMP
GRK: τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις
NAS: will he do to those vine-growers?
KJV: what will he do unto those husbandmen?
INT: the tenants to those

Mark 4:11 DPro-DMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς
NAS: of God, but those who are outside
KJV: but unto them that are without,
INT: of God to those however who are

Mark 16:13 DPro-DMP
GRK: λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
KJV: neither believed they them.
INT: rest neither them did they believe

Acts 16:3 DPro-DMP
GRK: τοῖς τόποις ἐκείνοις ᾔδεισαν γὰρ
NAS: of the Jews who were in those parts,
KJV: were in those quarters: for
INT: the parts those they knew indeed

1 Corinthians 10:11 DPro-DMP
GRK: τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις ἐγράφη δὲ
KJV: happened unto them for ensamples:
INT: [as] types happened to them were written moreover

Hebrews 6:7 DPro-DMP
GRK: βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι' οὓς
NAS: useful to those for whose
KJV: herbs meet for them by whom
INT: vegetation fit for those for sake of whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page