Ἔγειρε
Englishman's Concordance
Ἔγειρε (Egeire) — 14 Occurrences

Matthew 9:5 V-PMA-2S
GRK: ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: or to say, 'Get up, and walk'?
KJV: or to say, Arise, and walk?
INT: or to say Arise and walk

Mark 2:9 V-PMA-2S
GRK: ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ ἆρον
NAS: to say, 'Get up, and pick
KJV: or to say, Arise, and take up
INT: or to say Arise and take up

Mark 2:11 V-PMA-2S
GRK: Σοὶ λέγω ἔγειρε ἆρον τὸν
NAS: I say to you, get up, pick
KJV: I say unto thee, Arise, and take up
INT: To you I say arise take up the

Mark 3:3 V-PMA-2S
GRK: ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε εἰς τὸ
NAS: hand, Get up and come forward!
KJV: the withered hand, Stand forth.
INT: had withered Arise [and come] into the

Mark 5:41 V-PMA-2S
GRK: σοὶ λέγω ἔγειρε
NAS: Little girl, I say to you, get up!).
KJV: I say unto thee, arise.
INT: to you I say arise

Mark 10:49 V-PMA-2S
GRK: αὐτῷ Θάρσει ἔγειρε φωνεῖ σε
NAS: to him, Take courage, stand up! He is calling
KJV: Be of good comfort, rise; he calleth
INT: to him Take courage rise up he calls you

Luke 5:23 V-PMA-2S
GRK: ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: you,' or to say, 'Get up and walk'?
KJV: or to say, Rise up and walk?
INT: or to say Arise and walk

Luke 5:24 V-PMA-2S
GRK: Σοὶ λέγω ἔγειρε καὶ ἄρας
NAS: I say to you, get up, and pick
KJV: I say unto thee, Arise, and take up
INT: To you I say Arise and having taken up

Luke 6:8 V-PMA-2S
GRK: τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ στῆθι
NAS: hand, Get up and come
KJV: hand, Rise up, and
INT: the hand Arise and stand

Luke 8:54 V-PMA-2S
GRK: Ἡ παῖς ἔγειρε
NAS: saying, Child, arise!
KJV: saying, Maid, arise.
INT: Child arise

John 5:8 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἔγειρε ἆρον τὸν
NAS: said to him, Get up, pick
KJV: saith unto him, Rise, take up thy
INT: Jesus Arise take up the

Acts 3:6 V-PMA-2S
GRK: τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει
INT: of Nazareth rise up and walk

Ephesians 5:14 V-PMA-2S
GRK: διὸ λέγει Ἔγειρε ὁ καθεύδων
NAS: it says, Awake, sleeper,
KJV: he saith, Awake thou that sleepest,
INT: Therefore he says Awake [you] that sleep

Revelation 11:1 V-PMA-2S
GRK: ῥάβδῳ λέγων Ἔγειρε καὶ μέτρησον
NAS: and someone said, Get up and measure
KJV: stood, saying, Rise, and measure
INT: a staff saying Rise and measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page