Ἠσαίας
Englishman's Concordance
Ἠσαίας (Ēsaias) — 10 Occurrences

Matthew 15:7 N-NMS
GRK: περὶ ὑμῶν Ἠσαίας λέγων
NAS: rightly did Isaiah prophesy
KJV: well did Esaias prophesy of
INT: concerning you Isaiah saying

Mark 7:6 N-NMS
GRK: Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαίας περὶ ὑμῶν
NAS: to them, Rightly did Isaiah prophesy
KJV: Well hath Esaias prophesied of
INT: Rightly prophesied Isaiah concerning you

John 1:23 N-NMS
GRK: καθὼς εἶπεν Ἠσαίας ὁ προφήτης
NAS: OF THE LORD,' as Isaiah the prophet
KJV: said the prophet Esaias.
INT: as said Isaiah the prophet

John 12:39 N-NMS
GRK: πάλιν εἶπεν Ἠσαίας
NAS: not believe, for Isaiah said
KJV: because that Esaias said
INT: again said Isaiah

John 12:41 N-NMS
GRK: ταῦτα εἶπεν Ἠσαίας ὅτι εἶδεν
NAS: These things Isaiah said because
KJV: These things said Esaias, when he saw
INT: These things said Isaiah when he saw

Romans 9:27 N-NMS
GRK: Ἠσαίας δὲ κράζει
NAS: Isaiah cries out concerning
KJV: Esaias also crieth
INT: Isaiah moreover cries

Romans 9:29 N-NMS
GRK: καθὼς προείρηκεν Ἠσαίας Εἰ μὴ
NAS: And just as Isaiah foretold, UNLESS
KJV: And as Esaias said before, Except
INT: as said before Isaiah if not

Romans 10:16 N-NMS
GRK: τῷ εὐαγγελίῳ Ἠσαίας γὰρ λέγει
NAS: the good news; for Isaiah says,
KJV: the gospel. For Esaias saith, Lord,
INT: the gospel Isaiah indeed says

Romans 10:20 N-NMS
GRK: Ἠσαίας δὲ ἀποτολμᾷ
NAS: And Isaiah is very bold and says,
KJV: But Esaias is very bold, and
INT: Isaiah moreover is very bold

Romans 15:12 N-NMS
GRK: καὶ πάλιν Ἠσαίας λέγει Ἔσται
NAS: Again Isaiah says, THERE SHALL COME
KJV: again, Esaias saith,
INT: And again Isaiah says There will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page