δύνασθε
Englishman's Concordance
δύνασθε (dynasthe) — 27 Occurrences

Matthew 6:24 V-PIM/P-2P
GRK: καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν
NAS: the other. You cannot serve
INT: he will despise not You are able God to serve

Matthew 12:34 V-PIM/P-2P
GRK: ἐχιδνῶν πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν
NAS: of vipers, how can you, being evil,
KJV: of vipers, how can ye, being evil,
INT: of vipers how are you able good things to speak

Matthew 16:3 V-PIM/P-2P
GRK: καιρῶν οὐ δύνασθε
NAS: of the sky, but cannot [discern] the signs
KJV: but can ye not
INT: times not you are able

Matthew 20:22 V-PIM/P-2P
GRK: τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ
NAS: you are asking. Are you able to drink
KJV: ye ask. Are ye able to drink
INT: what you ask for Are you able to drink the

Mark 10:38 V-PIM/P-2P
GRK: τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ
NAS: you are asking. Are you able to drink
KJV: what ye ask: can ye drink of the cup
INT: what you ask Are you able to drink the

Mark 14:7 V-PIM/P-2P
GRK: ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε
NAS: you wish you can do
KJV: whensoever ye will ye may do them
INT: whenever you desire you are able them always

Luke 5:34 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς
NAS: said to them, You cannot make
KJV: them, Can ye make the children
INT: them not Are you able the sons

Luke 12:26 V-PIM/P-2P
GRK: οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε τί περὶ
NAS: then you cannot do even
KJV: not able to do that thing which is least,
INT: not even [the] least you are able [to do] why about

Luke 16:13 V-PIM/P-2P
GRK: καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν
NAS: the other. You cannot serve
INT: he will despise not you are able God to serve

John 5:44 V-PIM/P-2P
GRK: πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι
NAS: How can you believe, when you receive
KJV: How can ye believe,
INT: How are able you to believe

John 7:34 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: Me; and where I am, you cannot come.
INT: you not are able to come

John 7:36 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: Me; and where I am, you cannot come'?
INT: you not are able to come

John 8:21 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: where I am going, you cannot come.
INT: you not are able to come

John 8:22 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: Where I am going, you cannot come'?
INT: you not are able to come

John 8:43 V-PIM/P-2P
GRK: ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν
NAS: [It is] because you cannot hear
INT: Because not you are able to hear

John 13:33 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ
NAS: I am going, you cannot come.'
INT: you not are able to come so

John 15:5 V-PIM/P-2P
GRK: ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
NAS: for apart from Me you can do
KJV: without me ye can do nothing.
INT: me not you are able to do nothing

John 16:12 V-PIM/P-2P
GRK: ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι
NAS: to say to you, but you cannot bear
INT: but not you are able to bear them now

Acts 15:1 V-PIM/P-2P
GRK: Μωυσέως οὐ δύνασθε σωθῆναι
NAS: of Moses, you cannot be saved.
INT: of Moses not you are able be saved

Acts 27:31 V-PIM/P-2P
GRK: σωθῆναι οὐ δύνασθε
NAS: you yourselves cannot be saved.
INT: to be saved not are able

1 Corinthians 3:2 V-PIM/P-2P
GRK: ἔτι νῦν δύνασθε
NAS: now you are not yet able,
KJV: yet now are ye able.
INT: yet now are you able

1 Corinthians 10:13 V-PIM/P-2P
GRK: ὑπὲρ ὃ δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει
NAS: what you are able, but with the temptation
KJV: above that ye are able; but will
INT: above what you are able but will make

1 Corinthians 10:21 V-PIM/P-2P
GRK: οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου
NAS: You cannot drink the cup
INT: not you are able [the] cup of [the] Lord

1 Corinthians 10:21 V-PIM/P-2P
GRK: δαιμονίων οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου
NAS: of demons; you cannot partake
INT: of demons not you are able of [the] table of [the] Lord

1 Corinthians 14:31 V-PIM/P-2P
GRK: δύνασθε γὰρ καθ'
NAS: For you can all prophesy
KJV: For ye may all prophesy
INT: You can for [one] by

Ephesians 3:4 V-PIM/P-2P
GRK: πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι
NAS: when you read you can understand
KJV: when ye read, ye may understand
INT: by which you are able reading [it] to understand

James 4:2 V-PIM/P-2P
GRK: καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν μάχεσθε
NAS: You are envious and cannot obtain;
INT: and not are able to obtain you fight

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page