δυνάμεις
Englishman's Concordance
δυνάμεις (dynameis) — 20 Occurrences

Matthew 7:22 N-AFP
GRK: σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
NAS: perform many miracles?'
KJV: done many wonderful works?
INT: your name works of power many perform

Matthew 11:20 N-NFP
GRK: αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ ὅτι
NAS: most of His miracles were done,
KJV: of his mighty works were done,
INT: the most miracles of him because

Matthew 11:21 N-NFP
GRK: ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
NAS: For if the miracles had occurred
KJV: if the mighty works, which
INT: had taken place the miracles which having taken place

Matthew 11:23 N-NFP
GRK: ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
NAS: for if the miracles had occurred
KJV: if the mighty works, which
INT: had taken place the miracles which having taken place

Matthew 13:54 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις
NAS: wisdom and [these] miraculous powers?
KJV: wisdom, and [these] mighty works?
INT: and the miracles

Matthew 13:58 N-AFP
GRK: ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ
NAS: many miracles there
KJV: not many mighty works there because
INT: he did there works of power many because

Matthew 14:2 N-NFP
GRK: τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν
NAS: and that is why miraculous powers are at work
KJV: therefore mighty works do shew forth themselves
INT: this the miraculous powers work in

Matthew 24:29 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
NAS: from the sky, and the powers of the heavens
KJV: and the powers of the heavens
INT: and the powers of the heavens

Mark 6:2 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ
NAS: to Him, and such miracles as these
KJV: even such mighty works are wrought by
INT: even the works of power such by

Mark 6:14 N-NFP
GRK: ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ
NAS: these miraculous powers are at work
KJV: therefore mighty works do shew forth themselves
INT: operate the miraculous powers in him

Mark 13:25 N-NFP
GRK: καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν
NAS: from heaven, and the powers that are in the heavens
KJV: and the powers that are in
INT: and the powers which [are] in

Luke 10:13 N-NFP
GRK: ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
NAS: For if the miracles had been performed
KJV: if the mighty works had been done
INT: had taken place the miracles which have been taking place

Luke 21:26 N-NFP
GRK: αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
NAS: upon the world; for the powers of the heavens
KJV: for the powers of heaven
INT: indeed [the] powers of the heavens

Acts 8:13 N-AFP
GRK: σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας
NAS: and great miracles taking place,
KJV: beholding the miracles and
INT: signs and works of power great being done

Acts 19:11 N-AFP
GRK: Δυνάμεις τε οὐ
NAS: extraordinary miracles by the hands
KJV: wrought special miracles by the hands
INT: miracles moreover not

Romans 8:38 N-NFP
GRK: μέλλοντα οὔτε δυνάμεις
NAS: things to come, nor powers,
KJV: nor powers, nor
INT: things to be nor powers

1 Corinthians 12:28 N-AFP
GRK: διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα
NAS: teachers, then miracles, then gifts
KJV: after that miracles, then
INT: teachers then miracles then gifts

1 Corinthians 12:29 N-NFP
GRK: μὴ πάντες δυνάμεις
NAS: are they? All are not [workers of] miracles, are they?
KJV: [are] all workers of miracles?
INT: not [have] all miracles

Galatians 3:5 N-AFP
GRK: καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν
NAS: and works miracles among
KJV: and worketh miracles among you,
INT: and works miracles among you

Hebrews 6:5 N-AFP
GRK: θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος
NAS: of God and the powers of the age
KJV: and the powers of the world
INT: of God's word [the] power moreover of [the] to come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page