Διδάσκαλε
Englishman's Concordance
Διδάσκαλε (Didaskale) — 31 Occurrences

Matthew 8:19 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι
NAS: and said to Him, Teacher, I will follow
KJV: unto him, Master, I will follow
INT: said to him Teacher I will follow you

Matthew 12:38 N-VMS
GRK: Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ
NAS: said to Him, Teacher, we want
KJV: answered, saying, Master, we would see
INT: Pharisees saying Teacher we wish from

Matthew 19:16 N-VMS
GRK: αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε τί ἀγαθὸν
NAS: to Him and said, Teacher, what
KJV: unto him, Good Master, what good thing
INT: to him said Teacher what good [thing]

Matthew 22:16 N-VMS
GRK: Ἡρῳδιανῶν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
NAS: saying, Teacher, we know
KJV: saying, Master, we know
INT: Herodians saying Teacher we know that

Matthew 22:24 N-VMS
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν
NAS: asking, Teacher, Moses said,
KJV: Saying, Master, Moses said,
INT: saying Teacher Moses said

Matthew 22:36 N-VMS
GRK: Διδάσκαλε ποία ἐντολὴ
NAS: Teacher, which is the great
KJV: Master, which [is] the great
INT: Teacher which commandment

Mark 4:38 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ μέλει
NAS: Him and said to Him, Teacher, do You not care
KJV: say unto him, Master, carest thou
INT: say to him Teacher not is it concern

Mark 9:17 N-VMS
GRK: τοῦ ὄχλου Διδάσκαλε ἤνεγκα τὸν
NAS: answered Him, Teacher, I brought
KJV: and said, Master, I have brought
INT: the crowd Teacher I brought the

Mark 9:38 N-VMS
GRK: ὁ Ἰωάννης Διδάσκαλε εἴδομέν τινα
NAS: said to Him, Teacher, we saw
KJV: him, saying, Master, we saw one
INT: John Teacher we saw someone

Mark 10:17 N-VMS
GRK: ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ τί
NAS: Him, Good Teacher, what
KJV: him, Good Master, what shall I do
INT: asked him Teacher good what

Mark 10:20 N-VMS
GRK: ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα πάντα
NAS: And he said to Him, Teacher, I have kept
KJV: and said unto him, Master, all these
INT: he said to him Teacher these all

Mark 10:35 N-VMS
GRK: λέγοντες αὐτῷ Διδάσκαλε θέλομεν ἵνα
NAS: up to Jesus, saying, Teacher, we want
KJV: saying, Master, we would
INT: saying to him Teacher we desire that

Mark 12:14 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
NAS: and said to Him, Teacher, we know
KJV: unto him, Master, we know
INT: they say to him Teacher we know that

Mark 12:19 N-VMS
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν
NAS: Teacher, Moses wrote
KJV: Master, Moses wrote
INT: Teacher Moses wrote

Mark 12:32 N-VMS
GRK: γραμματεύς Καλῶς διδάσκαλε ἐπ' ἀληθείας
NAS: to Him, Right, Teacher; You have truly
KJV: Well, Master, thou hast said
INT: scribe Right teacher according to truth

Mark 13:1 N-VMS
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ
NAS: said to Him, Teacher, behold
KJV: unto him, Master, see
INT: disciples to him Teacher see what [wonderful]

Luke 3:12 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
NAS: and they said to him, Teacher, what
KJV: unto him, Master, what shall we do?
INT: to him Teacher what shall we do

Luke 7:40 N-VMS
GRK: ὁ δέ Διδάσκαλε εἰπέ φησίν
NAS: Say it, Teacher.
KJV: And he saith, Master, say on.
INT: and Teacher say [it] he says

Luke 9:38 N-VMS
GRK: ἐβόησεν λέγων Διδάσκαλε δέομαί σου
NAS: saying, Teacher, I beg
KJV: saying, Master, I beseech
INT: cried out saying Teacher I implore you

Luke 10:25 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγων Διδάσκαλε τί ποιήσας
NAS: saying, Teacher, what
KJV: him, saying, Master, what shall I do
INT: him saying Teacher what having done

Luke 11:45 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα λέγων
NAS: to Him in reply, Teacher, when You say
KJV: and said unto him, Master, thus saying
INT: says to him Teacher these things saying

Luke 12:13 N-VMS
GRK: ὄχλου αὐτῷ Διδάσκαλε εἰπὲ τῷ
NAS: said to Him, Teacher, tell
KJV: said unto him, Master, speak to my
INT: crowd to him Teacher speak to the

Luke 18:18 N-VMS
GRK: ἄρχων λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ τί
NAS: Good Teacher, what
KJV: saying, Good Master, what shall I do
INT: ruler saying Teacher good what

Luke 19:39 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε ἐπιτίμησον τοῖς
NAS: said to Him, Teacher, rebuke
KJV: unto him, Master, rebuke thy
INT: to him Teacher rebuke the

Luke 20:21 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
NAS: Him, saying, Teacher, we know
KJV: him, saying, Master, we know that
INT: him saying Teacher we know that

Luke 20:28 N-VMS
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν
NAS: Him, saying, Teacher, Moses
KJV: Saying, Master, Moses wrote
INT: saying Teacher Moses wrote

Luke 20:39 N-VMS
GRK: γραμματέων εἶπαν Διδάσκαλε καλῶς εἶπας
NAS: and said, Teacher, You have spoken
KJV: said, Master, thou hast well
INT: scribes said Teacher well you have spoken

Luke 21:7 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε πότε οὖν
NAS: Him, saying, Teacher, when
KJV: him, saying, Master, but when
INT: him saying Teacher when then

John 1:38 N-VMS
GRK: λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ποῦ μένεις
NAS: means Teacher), where
KJV: being interpreted, Master,) where
INT: is to say translated Teacher where abide you

John 8:4 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε αὕτη ἡ
NAS: they said to Him, Teacher, this woman
KJV: They say unto him, Master, this woman
INT: they say to him Teacher this

John 20:16 N-VMS
GRK: ὃ λέγεται Διδάσκαλε
NAS: (which means, Teacher).
KJV: which is to say, Master.
INT: that is said Teacher

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page