δεήσεις
Englishman's Concordance
δεήσεις (deēseis) — 3 Occurrences

Luke 5:33 N-AFP
GRK: πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται ὁμοίως
NAS: and offer prayers, the [disciples] of the Pharisees
KJV: and make prayers, and likewise
INT: often and prayers make likewise

1 Timothy 2:1 N-AFP
GRK: πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχάς ἐντεύξεις
NAS: I urge that entreaties [and] prayers,
KJV: of all, supplications, prayers,
INT: of all to be made entreaties prayers intercessions

Hebrews 5:7 N-AFP
GRK: σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ
NAS: up both prayers and supplications
KJV: when he had offered up prayers and
INT: flesh of him prayers both and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page