ἀσπάσασθε
Englishman's Concordance
ἀσπάσασθε (aspasasthe) — 24 Occurrences

Matthew 10:12 V-AMM-2P
GRK: τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
NAS: the house, give it your greeting.
KJV: into an house, salute it.
INT: the house greet it

Romans 16:3 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ
NAS: Greet Prisca and Aquila,
KJV: Greet Priscilla and
INT: greet Prisca and

Romans 16:5 V-AMM-2P
GRK: αὐτῶν ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν
NAS: that is in their house. Greet Epaenetus,
KJV: their house. Salute my wellbeloved
INT: of them church greet Epaenetus the

Romans 16:6 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις
NAS: Greet Mary, who
KJV: Greet Mary, who
INT: greet Mary who

Romans 16:7 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ
NAS: Greet Andronicus and Junias,
KJV: Salute Andronicus and
INT: greet Andronicus and

Romans 16:8 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον τὸν
NAS: Greet Ampliatus, my beloved
KJV: Greet Amplias my
INT: greet Ampliatus

Romans 16:9 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν
NAS: Greet Urbanus, our fellow worker
KJV: Salute Urbane, our
INT: greet Urbanus the

Romans 16:10 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν
NAS: Greet Apelles, the approved
KJV: Salute Apelles approved
INT: greet Apelles the

Romans 16:10 V-AMM-2P
GRK: ἐν Χριστῷ ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ
NAS: in Christ. Greet those
KJV: in Christ. Salute them which are of
INT: in Christ greet those of

Romans 16:11 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν
NAS: Greet Herodion, my kinsman.
KJV: Salute Herodion my
INT: greet Herodion the

Romans 16:11 V-AMM-2P
GRK: συγγενῆ μου ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ
NAS: my kinsman. Greet those
KJV: my kinsman. Greet them that be of
INT: kinsman of me greet those of

Romans 16:12 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ
NAS: Greet Tryphaena and Tryphosa,
KJV: Salute Tryphena and
INT: greet Tryphaena and

Romans 16:12 V-AMM-2P
GRK: ἐν κυρίῳ ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν
NAS: in the Lord. Greet Persis
KJV: the Lord. Salute the beloved
INT: in [the] Lord greet Persis the

Romans 16:13 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν
NAS: Greet Rufus, a choice man
KJV: Salute Rufus chosen
INT: greet Rufus the

Romans 16:14 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον Φλέγοντα
NAS: Greet Asyncritus, Phlegon,
KJV: Salute Asyncritus, Phlegon,
INT: greet Asyncritus Phlegon

Romans 16:15 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ
NAS: Greet Philologus and Julia,
KJV: Salute Philologus, and
INT: greet Philologus and

Romans 16:16 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: Greet one another with a holy
KJV: Salute one another with
INT: greet one another with

1 Corinthians 16:20 V-AMM-2P
GRK: ἀδελφοὶ πάντες Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: greet you. Greet one another
KJV: greet you. Greet ye one another with
INT: brothers all greet you one another with

2 Corinthians 13:12 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: Greet one another with a holy
KJV: Greet one another with
INT: greet one another with

Philippians 4:21 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον
NAS: Greet every saint
KJV: Salute every saint
INT: greet every saint

Colossians 4:15 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν
NAS: Greet the brethren who are in Laodicea
KJV: Salute the brethren which are in
INT: greet the in

1 Thessalonians 5:26 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: Greet all the brethren
KJV: Greet all the brethren
INT: greet the brothers

Hebrews 13:24 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς
NAS: Greet all of your leaders
KJV: Salute all them that have the rule
INT: greet all the

1 Peter 5:14 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: Greet one another with a kiss
KJV: Greet ye one another with
INT: greet one another with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page