ἀκαθάρτου
Englishman's Concordance
ἀκαθάρτου (akathartou) — 5 Occurrences

Luke 4:33 Adj-GNS
GRK: πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν
NAS: by the spirit of an unclean demon,
KJV: a spirit of an unclean devil,
INT: a spirit of a demon unclean and he cried out

2 Corinthians 6:17 Adj-GNS
GRK: Κύριος καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε
NAS: AND DO NOT TOUCH WHAT IS UNCLEAN; And I will welcome
KJV: not the unclean [thing]; and
INT: [the] Lord and [the] unclean not touch

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ
NAS: of every unclean spirit,
KJV: the hold of every foul spirit, and
INT: of every spirit unclean and a hold

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ
NAS: of every unclean and hateful
KJV: a cage of every unclean and hateful
INT: of every bird unclean and a prison

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου
INT: of every creature unclean and hated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page