ἀκάθαρτον
Englishman's Concordance
ἀκάθαρτον (akatharton) — 9 Occurrences

Matthew 12:43 Adj-NNS
GRK: δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
NAS: Now when the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone
INT: moreover the unclean spirit is gone out

Mark 1:26 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν
NAS: Throwing him into convulsions, the unclean spirit
KJV: And when the unclean spirit had torn
INT: spirit unclean and having cried

Mark 3:30 Adj-ANS
GRK: ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
NAS: He has an unclean spirit.
KJV: they said, He hath an unclean spirit.
INT: they said spirit unclean he has

Mark 5:8 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ
NAS: out of the man, you unclean spirit!
KJV: out of the man, [thou] unclean spirit.
INT: spirit unclean out of the

Mark 7:25 Adj-ANS
GRK: αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν
NAS: had an unclean spirit
KJV: had an unclean spirit,
INT: of her spirit unclean having come fell

Luke 11:24 Adj-NNS
GRK: Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
NAS: When the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone
INT: When the unclean spirit is gone out

Acts 10:14 Adj-ANS
GRK: κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον
NAS: anything unholy and unclean.
KJV: that is common or unclean.
INT: common or unclean

Acts 10:28 Adj-AMS
GRK: κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
NAS: unholy or unclean.
KJV: common or unclean.
INT: common or unclean to call man

Acts 11:8 Adj-ANS
GRK: κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν
NAS: unholy or unclean has ever entered
KJV: common or unclean hath at any time
INT: common or unclean never entered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page