Nehemias 7
Dansk (1917 / 1931)
1Da Muren var bygget, lod jeg Portfløjene indsætte, og Dørvogterne, Sangerne og Leviterne blev ansat. 2Overbefalingen over Jerusalem gav jeg min Broder Hanani og Borgøversten Hananja; thi han var en paalidelig Mand og frygtede Gud som faa; 3og jeg sagde til dem: »Jerusalems Porte maa ikke aabnes, før Solen staar højt paa Himmelen; og medens den endnu staar der, skal man lukke og stænge Portene og sætte Jerusalems Indbyggere paa Vagt, hver paa sin Post, hver ud for sit Hus!«

4Men Byen var udstrakt og stor og dens Indbyggere faa, og Husene var endnu ikke opbygget.

5Da skød min Gud mig i Sinde at samle de store, Forstanderne og Folket for at indføre dem i Slægtsfortegnelser. Og da fandt jeg Slægtebogen over dem, der først var draget op, og i den fandt jeg skrevet:

6Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Landflygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort, men nu vendte de tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin By; 7de kom sammen med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Azarja, Ra'amja, Nahamani, Mordokaj, Bilsjan, Misperet, Bigvaj, Nehum og Ba'ana. Tallet paa Mændene i Israels Folk var: 8Par'osj's Efterkommere 2172, 9Sjefatjas Efterkommere 372, 10Aras Efterkommere 652, 11Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2818, 12Elams Efterkommere 1254, 13Zattus Efterkommere 845, 14Zakkajs Efterkommere 760, 15Binnujs Efterkommere 648, 16Bebajs Efterkommere 628, 17Azgads Efterkommere 2322, 18Adonikams Efterkommere 667, 19Bigvajs Efterkommere 2067, 20Adins Efterkommere 655, 21Aters Efterkommere gennem Hizkija 98, 22Hasjums Efterkommere 328, 23Bezajs Efterkommere 324, 24Harifs Efterkommere 112, 25Gibeons Efterkommere 95, 26Mændene fra Betlehem og Netofa 188, 27Mændene fra Anatot 128, 28Mændene fra Bet-Azmavet 42, 29Mændene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot 743; 30Mændene fra Rama og Geba 621, 31Mændene fra Mikmas 122, 32Mændene fra Betel og Aj 123, 33Mændene fra det andet Nebo 52, 34det andet Elams Efterkommere 1254, 35Harims Efterkommere 320, 36Jerikos Efterkommere 345, 37Lods, Hadids og Onos Efterkommere 721, 38Sena'as Efterkommere 3930.

39Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973, 40Immers Efterkommere 1052, 41Pasjhurs Efterkommere 1247, 42Harims Efterkommere 1017.

43Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74. 44Tempelsangerne var: Asafs Efterkommere 148. 45Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere 138.

46Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots, 47Keros's, Si'as, Padons, 48Lebanas, Hagabas, Salmajs, 49Hanans, Giddels, Gahars, 50Reajas, Rezins, Nekodas, 51Gazzams, Uzzas, Paseas, 52Besajs, Me'uniternes, Nefusiternes, 53Bakbuks, Hakufas, Harhurs, 54Bazluts, Mehidas, Harsjas, 55Barkos's, Siseras, Temas, 56Nezias og Hatifas Efterkommere.

57Efterkommerne af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Peridas, 58Ja'alas, Darkons, Giddels, 59Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amons Efterkommere.

60Alle Tempeltrælle og Efterkommerne af Salomos Trælle var tilsammen 392.

61Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addon og Immer, kunde ikke opgive, hvorvidt deres Fædrenehuse og Slægt hørte til Israeliterne: 62Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 642.

63Og følgende Præster: Habajas, Hakkoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem. 64De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem; derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden. 65Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.

66Hele Menigheden udgjorde 42 360 67foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvor til kom 245 Sangere og Sangerinder. 68Deres Heste udgjorde 736, deres Muldyr 245, 69deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.

70En Del af Fædrenehusenes Overhoveder ydede Tilskud til Byggearbejdet. Statholderen gav til Byggesummen 1000 Drakmer Guld, 50 Skaale og 30 Præstekjortler. 71Af Fædrenehusenes Overhoveder gav nogle til Byggesummen 20 000 Drakmer Guld og 2200 Miner Sølv. 72Og hvad det øvrige Folk gav, løb op til 20 000 Drakmer Guld, 2000 Miner Sølv og 67 Præstekjortler.

73Derpaa bosatte Præsterne, Leviterne og en Del af Folket sig i Jerusalem og dets Omraade, men Sangerne, Dørvogterne og hele det øvrige Israel i deres Byer. Da den syvende Maaned indtraf — Israeliterne boede nu i deres Byer —

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page