Zephaniah 2:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7257 [e]wə-rā-ḇə-ṣūוְרָבְצ֨וּand shall lie downVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-w-ḵāhבְתוֹכָ֤הּin her midstNoun
5739 [e]‘ă-ḏā-rîmעֲדָרִים֙flocksNoun
3605 [e]kāl-כָּל־the allNoun
2416 [e]ḥay-ṯōw-חַיְתוֹ־beastsAdj
1471 [e]ḡō-w,ג֔וֹיof the nationsNoun
1571 [e]gam-גַּם־BothAdv
6893 [e]qā-’aṯקָאַת֙the cormorantNoun
1571 [e]gam-גַּם־andAdv
7090 [e]qip-pōḏ,קִפֹּ֔דthe bitternNoun
3730 [e]bə-ḵap̄-tō-re-hāבְּכַפְתֹּרֶ֖יהָin the topsNoun
3885 [e]yā-lî-nū;יָלִ֑ינוּshall lodgeVerb
6963 [e]qō-wlק֠וֹלvoiceNoun
7891 [e]yə-šō-w-rêrיְשׁוֹרֵ֤רshall singVerb
2474 [e]ba-ḥal-lō-wnבַּֽחַלּוֹן֙in the windowNoun
2721 [e]ḥō-reḇחֹ֣רֶבdesolationNoun
5592 [e]bas-sap̄,בַּסַּ֔ף[shall be] in the thresholdsNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
731 [e]’ar-zāhאַרְזָ֖הthe cedar workNoun
6168 [e]‘ê-rāh.עֵרָֽה׃he shall uncoverVerb
Hebrew Texts
צפניה 2:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָבְצ֨וּ בְתֹוכָ֤הּ עֲדָרִים֙ כָּל־חַיְתֹו־גֹ֔וי גַּם־קָאַת֙ גַּם־קִפֹּ֔ד בְּכַפְתֹּרֶ֖יהָ יָלִ֑ינוּ קֹ֠ול יְשֹׁורֵ֤ר בַּֽחַלֹּון֙ חֹ֣רֶב בַּסַּ֔ף כִּ֥י אַרְזָ֖ה עֵרָֽה׃

צפניה 2:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורבצו בתוכה עדרים כל־חיתו־גוי גם־קאת גם־קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה׃

Links
Zephaniah 2:14Zephaniah 2:14 Text AnalysisZephaniah 2:14 InterlinearZephaniah 2:14 MultilingualZephaniah 2:14 TSKZephaniah 2:14 Cross ReferencesZephaniah 2:14 Bible HubZephaniah 2:14 Biblia ParalelaZephaniah 2:14 Chinese BibleZephaniah 2:14 French BibleZephaniah 2:14 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 2:13
Top of Page
Top of Page