Ruth 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]ba-’ă-šerבַּאֲשֶׁ֤רWherePrt
4191 [e]tā-mū-ṯîתָּמ֙וּתִי֙you dieVerb
4191 [e]’ā-mūṯ,אָמ֔וּתwill I dieVerb
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֖םand thereAdv
6912 [e]’eq-qā-ḇêr;אֶקָּבֵ֑רwill I be buriedVerb
3541 [e]kōhכֹּה֩soAdv
6213 [e]ya-‘ă-śehיַעֲשֶׂ֨הdoVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
  לִי֙toPrep
3541 [e]wə-ḵōhוְכֹ֣הand alsoAdv
3254 [e]yō-sîp̄,יֹסִ֔יףand moreVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
4194 [e]ham-mā-weṯ,הַמָּ֔וֶת[if ought] deathNoun
6504 [e]yap̄-rîḏיַפְרִ֖ידpartVerb
996 [e]bê-nîבֵּינִ֥יyouPrep
996 [e]ū-ḇê-nêḵ.וּבֵינֵֽךְ׃and mePrep
Hebrew Texts
רות 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּאֲשֶׁ֤ר תָּמ֙וּתִי֙ אָמ֔וּת וְשָׁ֖ם אֶקָּבֵ֑ר כֹּה֩ יַעֲשֶׂ֨ה יְהוָ֥ה לִי֙ וְכֹ֣ה יֹסִ֔יף כִּ֣י הַמָּ֔וֶת יַפְרִ֖יד בֵּינִ֥י וּבֵינֵֽךְ׃

רות 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך׃

Links
Ruth 1:17Ruth 1:17 Text AnalysisRuth 1:17 InterlinearRuth 1:17 MultilingualRuth 1:17 TSKRuth 1:17 Cross ReferencesRuth 1:17 Bible HubRuth 1:17 Biblia ParalelaRuth 1:17 Chinese BibleRuth 1:17 French BibleRuth 1:17 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:16
Top of Page
Top of Page