Ruth 1:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
5281 [e]nā-‘o-mîנָעֳמִי֙NaomiNoun
7725 [e]šō-ḇə-nāhשֹׁ֣בְנָהTurn againVerb
1323 [e]ḇə-nō-ṯay,בְנֹתַ֔יmy daughersNoun
4100 [e]lām-māhלָ֥מָּהWhyPro
1980 [e]ṯê-laḵ-nāhתֵלַ֖כְנָהwill you goVerb
5973 [e]‘im-mî;עִמִּ֑יwithPrep
5750 [e]ha-‘ō-wḏ-הַֽעֽוֹד־me? there yetSubst
  לִ֤יtoPrep
1121 [e]ḇā-nîmבָנִים֙[any more] sonsNoun
4578 [e]bə-mê-‘ay,בְּֽמֵעַ֔יin my wombNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֥וּthat they may beVerb
  lā-ḵemלָכֶ֖םto youPrep
376 [e]la-’ă-nā-šîm.לַאֲנָשִֽׁים׃husbandsNoun
Hebrew Texts
רות 1:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֤אמֶר נָעֳמִי֙ שֹׁ֣בְנָה בְנֹתַ֔י לָ֥מָּה תֵלַ֖כְנָה עִמִּ֑י הַֽעֹֽוד־לִ֤י בָנִים֙ בְּֽמֵעַ֔י וְהָי֥וּ לָכֶ֖ם לַאֲנָשִֽׁים׃

רות 1:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד־לי בנים במעי והיו לכם לאנשים׃

Links
Ruth 1:11Ruth 1:11 Text AnalysisRuth 1:11 InterlinearRuth 1:11 MultilingualRuth 1:11 TSKRuth 1:11 Cross ReferencesRuth 1:11 Bible HubRuth 1:11 Biblia ParalelaRuth 1:11 Chinese BibleRuth 1:11 French BibleRuth 1:11 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:10
Top of Page
Top of Page