Psalm 40:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7797 [e]yā-śî-śūיָ֘שִׂ֤ישׂוּrejoiceVerb
8055 [e]wə-yiś-mə-ḥūוְיִשְׂמְח֨וּ ׀and be gladVerb
  bə-ḵā,בְּךָ֗inPrep
3605 [e]kāl-כָּֽל־allNoun
1245 [e]mə-ḇaq-še-ḵāמְבַ֫קְשֶׁ֥יךָthose who seekVerb
559 [e]yō-mə-rūיֹאמְר֣וּsayVerb
8548 [e]ṯā-mîḏתָ֭מִידcontinuallyNoun
1431 [e]yiḡ-dalיִגְדַּ֣לbe magnifiedVerb
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הThe LORDNoun
157 [e]’ō-hă-ḇê,אֹֽ֝הֲבֵ֗יlet such as loveVerb
8668 [e]tə-šū-‘ā-ṯe-ḵā.תְּשׁוּעָתֶֽךָ׃Your salvationNoun
Hebrew Texts
תהילים 40:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יָ֘שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ ׀ בְּךָ֗ כָּֽל־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ יֹאמְר֣וּ תָ֭מִיד יִגְדַּ֣ל יְהוָ֑ה אֹֽ֝הֲבֵ֗י תְּשׁוּעָתֶֽךָ׃

תהילים 40:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ישישו וישמחו ׀ בך כל־מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃

Links
Psalm 40:16Psalm 40:16 Text AnalysisPsalm 40:16 InterlinearPsalm 40:16 MultilingualPsalm 40:16 TSKPsalm 40:16 Cross ReferencesPsalm 40:16 Bible HubPsalm 40:16 Biblia ParalelaPsalm 40:16 Chinese BiblePsalm 40:16 French BiblePsalm 40:16 German Bible

Bible Hub
Psalm 40:15
Top of Page
Top of Page