Proverbs 7:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5704 [e]‘aḏעַ֤דuntilPrep
6398 [e]yə-p̄al-laḥיְפַלַּ֪חstrike throughVerb
2671 [e]ḥêṣחֵ֡ץa dartNoun
3516 [e]kə-ḇê-ḏōw,כְּֽבֵד֗וֹhis liverNoun
4116 [e]kə-ma-hêrכְּמַהֵ֣רhastensVerb
6833 [e]ṣip-pō-wrצִפּ֣וֹרas a birdNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
6341 [e]pāḥ;פָּ֑חthe snareNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3045 [e]yā-ḏa‘,יָ֝דַ֗עdo knowsVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
5315 [e]ḇə-nap̄-šōwבְנַפְשׁ֥וֹ[is] for his lifeNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃itPro
  פ[is] 
Hebrew Texts
משלי 7:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֤ד יְפַלַּ֪ח חֵ֡ץ כְּֽבֵדֹ֗ו כְּמַהֵ֣ר צִפֹּ֣ור אֶל־פָּ֑ח וְלֹֽא־יָ֝דַ֗ע כִּֽי־בְנַפְשֹׁ֥ו הֽוּא׃ פ

משלי 7:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל־פח ולא־ידע כי־בנפשו הוא׃ פ

Links
Proverbs 7:23Proverbs 7:23 Text AnalysisProverbs 7:23 InterlinearProverbs 7:23 MultilingualProverbs 7:23 TSKProverbs 7:23 Cross ReferencesProverbs 7:23 Bible HubProverbs 7:23 Biblia ParalelaProverbs 7:23 Chinese BibleProverbs 7:23 French BibleProverbs 7:23 German Bible

Bible Hub
Proverbs 7:22
Top of Page
Top of Page