Proverbs 20:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2779 [e]mê-ḥō-rep̄מֵ֭חֹרֶףthe by reason of the coldNoun
6102 [e]‘ā-ṣêlעָצֵ֣לsluggardAdj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
2790 [e]ya-ḥă-rōš;יַחֲרֹ֑שׁdo plowVerb
  [yiš-’al[יִשְׁאַל -  
  ḵ]כ] -  
7592 [e](wə-šā-’al(וְשָׁאַ֖לshall he begVerb
  q)ק) -  
7105 [e]baq-qā-ṣîrבַּקָּצִ֣ירin harvestNoun
369 [e]wā-’ā-yin.וָאָֽיִן׃and nothingPrt
Hebrew Texts
משלי 20:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵ֭חֹרֶף עָצֵ֣ל לֹא־יַחֲרֹ֑שׁ [יִשְׁאַל כ] (וְשָׁאַ֖ל ק) בַּקָּצִ֣יר וָאָֽיִן׃

משלי 20:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מחרף עצל לא־יחרש [ישאל כ] (ושאל ק) בקציר ואין׃

Links
Proverbs 20:4Proverbs 20:4 Text AnalysisProverbs 20:4 InterlinearProverbs 20:4 MultilingualProverbs 20:4 TSKProverbs 20:4 Cross ReferencesProverbs 20:4 Bible HubProverbs 20:4 Biblia ParalelaProverbs 20:4 Chinese BibleProverbs 20:4 French BibleProverbs 20:4 German Bible

Bible Hub
Proverbs 20:3
Top of Page
Top of Page