Numbers 4:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2063 [e]wə-zōṯוְזֹ֣את ׀But thusPro
6213 [e]‘ă-śūעֲשׂ֣וּdoVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םto themPrep
2421 [e]wə-ḥā-yūוְחָיוּ֙that they may liveVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
4191 [e]yā-mu-ṯū,יָמֻ֔תוּdieVerb
5066 [e]bə-ḡiš-tāmבְּגִשְׁתָּ֖םwhen they approachVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6944 [e]qō-ḏešקֹ֣דֶשׁto the mostNoun
6944 [e]haq-qo-ḏā-šîm;הַקֳּדָשִׁ֑יםholy thingsNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֤ןAaronNoun
1121 [e]ū-ḇā-nāwוּבָנָיו֙and his sonsNoun
935 [e]yā-ḇō-’ū,יָבֹ֔אוּshall go inVerb
7760 [e]wə-śā-mūוְשָׂמ֣וּand appointVerb
853 [e]’ō-w-ṯām,אוֹתָ֗םthemAcc
376 [e]’îšאִ֥ישׁeveryNoun
376 [e]’îšאִ֛ישׁoneNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏā-ṯōwעֲבֹדָת֖וֹhis serviceNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
4853 [e]maś-śā-’ōw.מַשָּׂאֽוֹ׃his burdenNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזֹ֣את ׀ עֲשׂ֣וּ לָהֶ֗ם וְחָיוּ֙ וְלֹ֣א יָמֻ֔תוּ בְּגִשְׁתָּ֖ם אֶת־קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים אַהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ יָבֹ֔אוּ וְשָׂמ֣וּ אֹותָ֗ם אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ עַל־עֲבֹדָתֹ֖ו וְאֶל־מַשָּׂאֹֽו׃

במדבר 4:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזאת ׀ עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את־קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על־עבדתו ואל־משאו׃

Links
Numbers 4:19Numbers 4:19 Text AnalysisNumbers 4:19 InterlinearNumbers 4:19 MultilingualNumbers 4:19 TSKNumbers 4:19 Cross ReferencesNumbers 4:19 Bible HubNumbers 4:19 Biblia ParalelaNumbers 4:19 Chinese BibleNumbers 4:19 French BibleNumbers 4:19 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:18
Top of Page
Top of Page