Numbers 28:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7218 [e]ū-ḇə-rā-šêוּבְרָאשֵׁי֙and in the beginningsNoun
2320 [e]ḥā-ḏə-šê-ḵem,חָדְשֵׁיכֶ֔םof your monthsNoun
7126 [e]taq-rî-ḇūתַּקְרִ֥יבוּyou shall offerVerb
5930 [e]‘ō-lāhעֹלָ֖הa burnt offeringNoun
3069 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הThe LORDNoun
6499 [e]pā-rîmפָּרִ֨יםbullsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the firstNoun
1241 [e]ḇā-qārבָקָ֤רyoungNoun
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֙יִם֙twoNoun
352 [e]wə-’a-yilוְאַ֣יִלand ramNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֔דoneAdj
3532 [e]kə-ḇā-śîmכְּבָשִׂ֧יםlambsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־of the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֛הyearNoun
7651 [e]šiḇ-‘āhשִׁבְעָ֖הsevenNoun
8549 [e]tə-mî-mim.תְּמִימִֽם׃outside spotAdj
Hebrew Texts
במדבר 28:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְרָאשֵׁי֙ חָדְשֵׁיכֶ֔ם תַּקְרִ֥יבוּ עֹלָ֖ה לַיהוָ֑ה פָּרִ֨ים בְּנֵֽי־בָקָ֤ר שְׁנַ֙יִם֙ וְאַ֣יִל אֶחָ֔ד כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵי־שָׁנָ֛ה שִׁבְעָ֖ה תְּמִימִֽם׃

במדבר 28:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני־בקר שנים ואיל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם׃

Links
Numbers 28:11Numbers 28:11 Text AnalysisNumbers 28:11 InterlinearNumbers 28:11 MultilingualNumbers 28:11 TSKNumbers 28:11 Cross ReferencesNumbers 28:11 Bible HubNumbers 28:11 Biblia ParalelaNumbers 28:11 Chinese BibleNumbers 28:11 French BibleNumbers 28:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 28:10
Top of Page
Top of Page