Numbers 27:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]lām-māhלָ֣מָּהWhyPro
1639 [e]yig-gā-ra‘יִגָּרַ֤עbe done awayVerb
8034 [e]šêm-שֵׁם־should the nameNoun
1 [e]’ā-ḇî-nūאָבִ֙ינוּ֙of our fatherNoun
8432 [e]mit-tō-wḵמִתּ֣וֹךְfrom amongNoun
4940 [e]miš-paḥ-tōw,מִשְׁפַּחְתּ֔וֹhis familyNoun
3588 [e]כִּ֛יbecauseConj
369 [e]’ênאֵ֥יןhe has noPrt
  lōwל֖וֹtoPrep
1121 [e]bên;בֵּ֑ןsonNoun
5414 [e]tə-nāh-תְּנָה־GiveVerb
  lā-nūלָּ֣נוּtoPrep
272 [e]’ă-ḥuz-zāh,אֲחֻזָּ֔ה[therefore] to us a possessionNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֖וֹךְamongNoun
251 [e]’ă-ḥêאֲחֵ֥יthe brothersNoun
1 [e]’ā-ḇî-nū.אָבִֽינוּ׃of our fatherNoun
Hebrew Texts
במדבר 27:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָ֣מָּה יִגָּרַ֤ע שֵׁם־אָבִ֙ינוּ֙ מִתֹּ֣וךְ מִשְׁפַּחְתֹּ֔ו כִּ֛י אֵ֥ין לֹ֖ו בֵּ֑ן תְּנָה־לָּ֣נוּ אֲחֻזָּ֔ה בְּתֹ֖וךְ אֲחֵ֥י אָבִֽינוּ׃

במדבר 27:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למה יגרע שם־אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה־לנו אחזה בתוך אחי אבינו׃

Links
Numbers 27:4Numbers 27:4 Text AnalysisNumbers 27:4 InterlinearNumbers 27:4 MultilingualNumbers 27:4 TSKNumbers 27:4 Cross ReferencesNumbers 27:4 Bible HubNumbers 27:4 Biblia ParalelaNumbers 27:4 Chinese BibleNumbers 27:4 French BibleNumbers 27:4 German Bible

Bible Hub
Numbers 27:3
Top of Page
Top of Page