Numbers 22:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֩NowAdv
1980 [e]lə-ḵāh-לְכָה־comeVerb
4994 [e]נָּ֨אI prayInj
779 [e]’ā-rāh-אָֽרָה־curseVerb
  לִּ֜יtoPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םpeople meNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֗הthisPro
3588 [e]kî-כִּֽי־sinceConj
6099 [e]‘ā-ṣūmעָצ֥וּם[are] too mighty forAdj
1931 [e]הוּא֙theyPro
4480 [e]mim-men-nî,מִמֶּ֔נִּיtoo mighty forPrep
194 [e]’ū-layאוּלַ֤יsupposeAdv
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַל֙I shall prevailVerb
5221 [e]nak-keh-נַכֶּה־[that] we may strikeVerb
  bōw,בּ֔וֹinPrep
1644 [e]wa-’ă-ḡā-rə-šen-nūוַאֲגָרְשֶׁ֖נּוּand I may drive them outVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe landNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3045 [e]yā-ḏa‘-tî,יָדַ֗עְתִּיI knowVerb
853 [e]’êṯאֵ֤ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that he whomPrt
1288 [e]tə-ḇā-rêḵתְּבָרֵךְ֙you blessVerb
1288 [e]mə-ḇō-rāḵ,מְבֹרָ֔ךְ[is] blessedVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֥רand he whomPrt
779 [e]tā-’ōrתָּאֹ֖רyou curseVerb
779 [e]yū-’ār.יוּאָֽר׃is cursedVerb
Hebrew Texts
במדבר 22:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּה֩ לְכָה־נָּ֨א אָֽרָה־לִּ֜י אֶת־הָעָ֣ם הַזֶּ֗ה כִּֽי־עָצ֥וּם הוּא֙ מִמֶּ֔נִּי אוּלַ֤י אוּכַל֙ נַכֶּה־בֹּ֔ו וַאֲגָרְשֶׁ֖נּוּ מִן־הָאָ֑רֶץ כִּ֣י יָדַ֗עְתִּי אֵ֤ת אֲשֶׁר־תְּבָרֵךְ֙ מְבֹרָ֔ךְ וַאֲשֶׁ֥ר תָּאֹ֖ר יוּאָֽר׃

במדבר 22:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה לכה־נא ארה־לי את־העם הזה כי־עצום הוא ממני אולי אוכל נכה־בו ואגרשנו מן־הארץ כי ידעתי את אשר־תברך מברך ואשר תאר יואר׃

Links
Numbers 22:6Numbers 22:6 Text AnalysisNumbers 22:6 InterlinearNumbers 22:6 MultilingualNumbers 22:6 TSKNumbers 22:6 Cross ReferencesNumbers 22:6 Bible HubNumbers 22:6 Biblia ParalelaNumbers 22:6 Chinese BibleNumbers 22:6 French BibleNumbers 22:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 22:5
Top of Page
Top of Page