Numbers 10:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]‘ă-śêhעֲשֵׂ֣הMakeVerb
  lə-ḵā,לְךָ֗to youPrep
8147 [e]šə-têשְׁתֵּי֙twoNoun
2689 [e]ḥă-ṣō-wṣ-rōṯחֲצֽוֹצְרֹ֣תtrumpetsNoun
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶףof silverNoun
4749 [e]miq-šāhמִקְשָׁ֖הof hammeredNoun
6213 [e]ta-‘ă-śehתַּעֲשֶׂ֣הshall you makeVerb
853 [e]’ō-ṯām;אֹתָ֑םthemAcc
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֤וּthat you may useVerb
  lə-ḵāלְךָ֙to themPrep
4744 [e]lə-miq-rāלְמִקְרָ֣אfor the callingNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָֽעֵדָ֔הof the assemblyNoun
4550 [e]ū-lə-mas-sa‘וּלְמַסַּ֖עfor the journeyingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4264 [e]ham-ma-ḥă-nō-wṯ.הַֽמַּחֲנֽוֹת׃of the campsNoun
Hebrew Texts
במדבר 10:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲשֵׂ֣ה לְךָ֗ שְׁתֵּי֙ חֲצֹֽוצְרֹ֣ת כֶּ֔סֶף מִקְשָׁ֖ה תַּעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֑ם וְהָי֤וּ לְךָ֙ לְמִקְרָ֣א הָֽעֵדָ֔ה וּלְמַסַּ֖ע אֶת־הַֽמַּחֲנֹֽות׃

במדבר 10:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את־המחנות׃

Links
Numbers 10:2Numbers 10:2 Text AnalysisNumbers 10:2 InterlinearNumbers 10:2 MultilingualNumbers 10:2 TSKNumbers 10:2 Cross ReferencesNumbers 10:2 Bible HubNumbers 10:2 Biblia ParalelaNumbers 10:2 Chinese BibleNumbers 10:2 French BibleNumbers 10:2 German Bible

Bible Hub
Numbers 10:1
Top of Page
Top of Page