Nehemiah 8:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen he saidVerb
  lā-hemלָהֶ֡םto themPrep
1980 [e]lə-ḵūלְכוּ֩GoVerb
398 [e]’iḵ-lūאִכְל֨וּeatVerb
4924 [e]maš-man-nîmמַשְׁמַנִּ֜יםof the fatNoun
8354 [e]ū-šə-ṯūוּשְׁת֣וּand drinkVerb
4477 [e]mam-ṯaq-qîm,מַֽמְתַקִּ֗יםof the sweetNoun
7971 [e]wə-šil-ḥūוְשִׁלְח֤וּand sendVerb
4490 [e]mā-nō-wṯמָנוֹת֙portionsNoun
369 [e]lə-’ênלְאֵ֣יןto him who has nothingPrt
3559 [e]nā-ḵō-wnנָכ֣וֹןis preparedVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6918 [e]qā-ḏō-wōšקָד֥וֹשׁ[is] holyAdj
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֖וֹם[this] dayNoun
136 [e]la-’ă-ḏō-nê-nū;לַאֲדֹנֵ֑ינוּto our LordNoun
408 [e]wə-’al-וְאַל־neitherAdv
6087 [e]tê-‘ā-ṣê-ḇū,תֵּ֣עָצֵ֔בוּbe you sorryVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2304 [e]ḥeḏ-waṯחֶדְוַ֥תthe joyNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
1931 [e]הִ֥יאhePro
4581 [e]mā-‘uz-zə-ḵem.מָֽעֻזְּכֶֽם׃is your strengthNoun
Hebrew Texts
נחמיה 8:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֡ם לְכוּ֩ אִכְל֨וּ מַשְׁמַנִּ֜ים וּשְׁת֣וּ מַֽמְתַקִּ֗ים וְשִׁלְח֤וּ מָנֹות֙ לְאֵ֣ין נָכֹ֣ון לֹ֔ו כִּֽי־קָדֹ֥ושׁ הַיֹּ֖ום לַאֲדֹנֵ֑ינוּ וְאַל־תֵּ֣עָצֵ֔בוּ כִּֽי־חֶדְוַ֥ת יְהוָ֖ה הִ֥יא מָֽעֻזְּכֶֽם׃

נחמיה 8:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי־קדוש היום לאדנינו ואל־תעצבו כי־חדות יהוה היא מעזכם׃

Links
Nehemiah 8:10Nehemiah 8:10 Text AnalysisNehemiah 8:10 InterlinearNehemiah 8:10 MultilingualNehemiah 8:10 TSKNehemiah 8:10 Cross ReferencesNehemiah 8:10 Bible HubNehemiah 8:10 Biblia ParalelaNehemiah 8:10 Chinese BibleNehemiah 8:10 French BibleNehemiah 8:10 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:9
Top of Page
Top of Page