Nehemiah 6:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חand sentVerb
5571 [e]san-ḇal-laṭסַנְבַלַּ֤טSanballatNoun
1654 [e]wə-ḡe-šemוְגֶ֙שֶׁם֙and GeshemNoun
413 [e]’ê-layאֵלַ֣יunto mePrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
1980 [e]lə-ḵāhלְכָ֞הComeVerb
3259 [e]wə-niw-wā-‘ă-ḏāhוְנִֽוָּעֲדָ֥הand let us meetVerb
3162 [e]yaḥ-dāwיַחְדָּ֛וtogetherNoun
3715 [e]bak-kə-p̄î-rîmבַּכְּפִירִ֖ים[some one of] in the villagesNoun
1237 [e]bə-ḇiq-‘aṯבְּבִקְעַ֣תin the plainNoun
207 [e]’ō-w-nōw;אוֹנ֑וֹof OnoNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֙מָּה֙But theyPro
2803 [e]ḥō-šə-ḇîm,חֹֽשְׁבִ֔יםthoughtVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתto doVerb
  לִ֖יto mePrep
7451 [e]rā-‘āh.רָעָֽה׃harmAdj
Hebrew Texts
נחמיה 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח סַנְבַלַּ֤ט וְגֶ֙שֶׁם֙ אֵלַ֣י לֵאמֹ֔ר לְכָ֞ה וְנִֽוָּעֲדָ֥ה יַחְדָּ֛ו בַּכְּפִירִ֖ים בְּבִקְעַ֣ת אֹונֹ֑ו וְהֵ֙מָּה֙ חֹֽשְׁבִ֔ים לַעֲשֹׂ֥ות לִ֖י רָעָֽה׃

נחמיה 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח סנבלט וגשם אלי לאמר לכה ונועדה יחדו בכפירים בבקעת אונו והמה חשבים לעשות לי רעה׃

Links
Nehemiah 6:2Nehemiah 6:2 Text AnalysisNehemiah 6:2 InterlinearNehemiah 6:2 MultilingualNehemiah 6:2 TSKNehemiah 6:2 Cross ReferencesNehemiah 6:2 Bible HubNehemiah 6:2 Biblia ParalelaNehemiah 6:2 Chinese BibleNehemiah 6:2 French BibleNehemiah 6:2 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:1
Top of Page
Top of Page