Nehemiah 13:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֨עַשׂAnd he had preparedVerb
  lōwל֜וֹtoPrep
3957 [e]liš-kāhלִשְׁכָּ֣הchamberNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh,גְדוֹלָ֗הfor him a greatAdj
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֣םand whereAdv
1961 [e]hā-yūהָי֪וּformerlyVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nîmלְפָנִ֟ים.. .. ..Noun
5414 [e]nō-ṯə-nîmנֹ֠תְנִיםthey laidVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4503 [e]ham-min-ḥāhהַמִּנְחָ֨הthe food offeringsNoun
3828 [e]hal-lə-ḇō-w-nāhהַלְּבוֹנָ֜הthe frankincenseNoun
3627 [e]wə-hak-kê-lîm,וְהַכֵּלִ֗יםand the vesselsNoun
4643 [e]ū-ma‘-śarוּמַעְשַׂ֤רand the tithesNoun
1715 [e]had-dā-ḡānהַדָּגָן֙of the grainNoun
8492 [e]hat-tî-rō-wōšהַתִּיר֣וֹשׁthe new wineNoun
3323 [e]wə-hay-yiṣ-hār,וְהַיִּצְהָ֔רand the oilNoun
4687 [e]miṣ-waṯמִצְוַת֙that was commandedNoun
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔ם[to be given] to the LevitesAdj
7891 [e]wə-ham-šō-rə-rîmוְהַמְשֹׁרְרִ֖יםand the singersVerb
7778 [e]wə-haš-šō-‘ă-rîm;וְהַשֹּׁעֲרִ֑יםand the portersNoun
8641 [e]ū-ṯə-rū-maṯוּתְרוּמַ֖תand the offeringsNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîm.הַכֹּהֲנִֽים׃of the priestsNoun
Hebrew Texts
נחמיה 13:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַשׂ לֹ֜ו לִשְׁכָּ֣ה גְדֹולָ֗ה וְשָׁ֣ם הָי֪וּ לְפָנִ֟ים נֹ֠תְנִים אֶת־הַמִּנְחָ֨ה הַלְּבֹונָ֜ה וְהַכֵּלִ֗ים וּמַעְשַׂ֤ר הַדָּגָן֙ הַתִּירֹ֣ושׁ וְהַיִּצְהָ֔ר מִצְוַת֙ הַלְוִיִּ֔ם וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים וְהַשֹּׁעֲרִ֑ים וּתְרוּמַ֖ת הַכֹּהֲנִֽים׃

נחמיה 13:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את־המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים׃

Links
Nehemiah 13:5Nehemiah 13:5 Text AnalysisNehemiah 13:5 InterlinearNehemiah 13:5 MultilingualNehemiah 13:5 TSKNehemiah 13:5 Cross ReferencesNehemiah 13:5 Bible HubNehemiah 13:5 Biblia ParalelaNehemiah 13:5 Chinese BibleNehemiah 13:5 French BibleNehemiah 13:5 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 13:4
Top of Page
Top of Page