Micah 5:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֙NowAdv
1413 [e]tiṯ-gō-ḏə-ḏîתִּתְגֹּדְדִ֣יgather yourself in troopsVerb
1323 [e]ḇaṯ-בַת־O daughterNoun
1416 [e]gə-ḏūḏ,גְּד֔וּדof troopsNoun
4692 [e]mā-ṣō-wrמָצ֖וֹרsiegeNoun
7760 [e]śāmשָׂ֣םhe has laidVerb
5921 [e]‘ā-lê-nū;עָלֵ֑ינוּagainstPrep
7626 [e]baš-šê-ḇeṭבַּשֵּׁ֙בֶט֙with a staffNoun
5221 [e]yak-kūיַכּ֣וּthey shall strikeVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
3895 [e]hal-lə-ḥî,הַלְּחִ֔יthe cheekNoun
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
8199 [e]šō-p̄êṭשֹׁפֵ֥טthe judgeVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מיכה 5:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַתָּה֙ תִּתְגֹּדְדִ֣י בַת־גְּד֔וּד מָצֹ֖ור שָׂ֣ם עָלֵ֑ינוּ בַּשֵּׁ֙בֶט֙ יַכּ֣וּ עַֽל־הַלְּחִ֔י אֵ֖ת שֹׁפֵ֥ט יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

מיכה 5:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עתה תתגדדי בת־גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על־הלחי את שפט ישראל׃ ס

Links
Micah 5:1Micah 5:1 Text AnalysisMicah 5:1 InterlinearMicah 5:1 MultilingualMicah 5:1 TSKMicah 5:1 Cross ReferencesMicah 5:1 Bible HubMicah 5:1 Biblia ParalelaMicah 5:1 Chinese BibleMicah 5:1 French BibleMicah 5:1 German Bible

Bible Hub
Micah 4:13
Top of Page
Top of Page