Micah 4:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2342 [e]ḥū-lîח֧וּלִיBe in painVerb
1518 [e]wā-ḡō-ḥîוָגֹ֛חִיand labor to bring forthVerb
1323 [e]baṯ-בַּת־O daughterNoun
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֖וֹןof ZionNoun
3205 [e]kay-yō-w-lê-ḏāh;כַּיּֽוֹלֵדָ֑הlike a women in travailVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֩nowAdv
3318 [e]ṯê-ṣə-’îתֵצְאִ֨יshall you go forthVerb
7151 [e]miq-qir-yāhמִקִּרְיָ֜הout of the cityNoun
7931 [e]wə-šā-ḵantוְשָׁכַ֣נְתְּand you shall dwellVerb
7704 [e]baś-śā-ḏeh,בַּשָּׂדֶ֗הin the fieldNoun
935 [e]ū-ḇāṯוּבָ֤אתand you shall goVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
894 [e]bā-ḇelבָּבֶל֙BabylonNoun
8033 [e]šāmשָׁ֣םThereAdv
5337 [e]tin-nā-ṣê-lî,תִּנָּצֵ֔לִיshall you be deliveredVerb
8033 [e]mשָׁ֚םThereAdv
1350 [e]yiḡ-’ā-lêḵיִגְאָלֵ֣ךְshall redeemVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORD youNoun
3709 [e]mik-kap̄מִכַּ֖ףfrom the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇā-yiḵ.אֹיְבָֽיִךְ׃of your enemiesNoun
Hebrew Texts
מיכה 4:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ח֧וּלִי וָגֹ֛חִי בַּת־צִיֹּ֖ון כַּיֹּֽולֵדָ֑ה כִּֽי־עַתָּה֩ תֵצְאִ֨י מִקִּרְיָ֜ה וְשָׁכַ֣נְתְּ בַּשָּׂדֶ֗ה וּבָ֤את עַד־בָּבֶל֙ שָׁ֣ם תִּנָּצֵ֔לִי ם יִגְאָלֵ֣ךְ יְהוָ֔ה מִכַּ֖ף אֹיְבָֽיִךְ׃

מיכה 4:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חולי וגחי בת־ציון כיולדה כי־עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד־בבל שם תנצלי ם יגאלך יהוה מכף איביך׃

Links
Micah 4:10Micah 4:10 Text AnalysisMicah 4:10 InterlinearMicah 4:10 MultilingualMicah 4:10 TSKMicah 4:10 Cross ReferencesMicah 4:10 Bible HubMicah 4:10 Biblia ParalelaMicah 4:10 Chinese BibleMicah 4:10 French BibleMicah 4:10 German Bible

Bible Hub
Micah 4:9
Top of Page
Top of Page