Micah 3:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7218 [e]rā-še-hāרָאשֶׁ֣יהָ ׀The headsNoun
7810 [e]bə-šō-ḥaḏבְּשֹׁ֣חַדfor a bribeNoun
8199 [e]yiš-pō-ṭū,יִשְׁפֹּ֗טוּthereof judgeVerb
3548 [e]wə-ḵō-hă-ne-hāוְכֹהֲנֶ֙יהָ֙and the priestsNoun
4242 [e]bim-ḥîrבִּמְחִ֣ירfor a priceNoun
3384 [e]yō-w-rū,יוֹר֔וּthereof teachVerb
5030 [e]ū-nə-ḇî-’e-hāוּנְבִיאֶ֖יהָand the prophetsNoun
3701 [e]bə-ḵe-sep̄בְּכֶ֣סֶףfor moneyNoun
7080 [e]yiq-sō-mū;יִקְסֹ֑מוּthereof divineVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
8172 [e]yiš-šā-‘ê-nūיִשָּׁעֵ֣נוּyet will they leanVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayVerb
3808 [e]hă-lō-wהֲל֤וֹאnotAdv
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙[is] the LORDNoun
7130 [e]bə-qir-bê-nū,בְּקִרְבֵּ֔נוּin our midstNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־noneAdv
935 [e]ṯā-ḇō-wתָב֥וֹאcan comeVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֖ינוּonPrep
7451 [e]rā-‘āh.רָעָֽה׃evilAdj
Hebrew Texts
מיכה 3:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רָאשֶׁ֣יהָ ׀ בְּשֹׁ֣חַד יִשְׁפֹּ֗טוּ וְכֹהֲנֶ֙יהָ֙ בִּמְחִ֣יר יֹור֔וּ וּנְבִיאֶ֖יהָ בְּכֶ֣סֶף יִקְסֹ֑מוּ וְעַל־יְהוָה֙ יִשָּׁעֵ֣נוּ לֵאמֹ֔ר הֲלֹ֤וא יְהוָה֙ בְּקִרְבֵּ֔נוּ לֹֽא־תָבֹ֥וא עָלֵ֖ינוּ רָעָֽה׃

מיכה 3:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ראשיה ׀ בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל־יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא־תבוא עלינו רעה׃

Links
Micah 3:11Micah 3:11 Text AnalysisMicah 3:11 InterlinearMicah 3:11 MultilingualMicah 3:11 TSKMicah 3:11 Cross ReferencesMicah 3:11 Bible HubMicah 3:11 Biblia ParalelaMicah 3:11 Chinese BibleMicah 3:11 French BibleMicah 3:11 German Bible

Bible Hub
Micah 3:10
Top of Page
Top of Page