Malachi 4:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הbeholdPrt
3117 [e]hay-yō-wmהַיּוֹם֙the dayNoun
935 [e]bā,בָּ֔אcomesVerb
1197 [e]bō-‘êrבֹּעֵ֖רthat shall burnVerb
8574 [e]kat-tan-nūr;כַּתַּנּ֑וּרas an ovenNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֨וּand shall beVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
2086 [e]zê-ḏîmזֵדִ֜יםthe proudNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֤הdoVerb
7564 [e]riš-‘āhרִשְׁעָה֙wickedlyNoun
7179 [e]qaš,קַ֔שׁstubbleNoun
3857 [e]wə-li-haṭוְלִהַ֨טand shall burn them upVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֜ם - Acc
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםthe dayNoun
935 [e]hab-bā,הַבָּ֗אthat comesVerb
559 [e]’ā-marאָמַר֙saidVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֛רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5800 [e]ya-‘ă-zōḇיַעֲזֹ֥בdo it shall leaveVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֖םlikePro
8328 [e]šō-rešשֹׁ֥רֶשׁrootNoun
6057 [e]wə-‘ā-nāp̄.וְעָנָֽף׃nor branchNoun
Hebrew Texts
מלאכי 4:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־הִנֵּ֤ה הַיֹּום֙ בָּ֔א בֹּעֵ֖ר כַּתַּנּ֑וּר וְהָי֨וּ כָל־זֵדִ֜ים וְכָל־עֹשֵׂ֤ה רִשְׁעָה֙ קַ֔שׁ וְלִהַ֨ט אֹתָ֜ם הַיֹּ֣ום הַבָּ֗א אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות אֲשֶׁ֛ר לֹא־יַעֲזֹ֥ב לָהֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְעָנָֽף׃

מלאכי 4:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־הנה היום בא בער כתנור והיו כל־זדים וכל־עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא־יעזב להם שרש וענף׃

Links
Malachi 4:1Malachi 4:1 Text AnalysisMalachi 4:1 InterlinearMalachi 4:1 MultilingualMalachi 4:1 TSKMalachi 4:1 Cross ReferencesMalachi 4:1 Bible HubMalachi 4:1 Biblia ParalelaMalachi 4:1 Chinese BibleMalachi 4:1 French BibleMalachi 4:1 German Bible

Bible Hub
Malachi 3:18
Top of Page
Top of Page