Malachi 3:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7126 [e]wə-qā-raḇ-tîוְקָרַבְתִּ֣יAnd I will come nearVerb
413 [e]’ă-lê-ḵemאֲלֵיכֶם֮unto youPrep
4941 [e]lam-miš-pāṭלַמִּשְׁפָּט֒for judgmentNoun
1961 [e]wə-hā-yî-ṯîוְהָיִ֣יתִי ׀and I will beVerb
5707 [e]‘êḏעֵ֣דwitnessNoun
4116 [e]mə-ma-hêr,מְמַהֵ֗רI will be a swiftVerb
3784 [e]bam-ḵaš-šə-p̄îmבַּֽמְכַשְּׁפִים֙against the sorcerersVerb
5003 [e]ū-ḇam-nā-’ă-p̄îm,וּבַמְנָ֣אֲפִ֔יםand against the adulterersVerb
7650 [e]ū-ḇan-niš-bā-‘îmוּבַנִּשְׁבָּעִ֖יםand swearersVerb
8267 [e]laš-šā-qer;לַשָּׁ֑קֶרagainst falseNoun
6231 [e]ū-ḇə-‘ō-šə-qêוּבְעֹשְׁקֵ֣יagainst those who oppressVerb
7939 [e]śə-ḵa-r-śā-שְׂכַר־the [his] in wagesNoun
7916 [e]ḵîrשָׂ֠כִירhirelingAdj
490 [e]’al-mā-nāhאַלְמָנָ֨הthe widowNoun
3490 [e]wə-yā-ṯō-wmוְיָת֤וֹםthat the fatherlessNoun
5186 [e]ū-maṭ-ṭê-וּמַטֵּי־turn asideVerb
1616 [e]ḡêrגֵר֙the strangerNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3372 [e]yə-rê-’ū-nî,יְרֵא֔וּנִיdo [from his right] and fear meVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֖רsaidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ.צְבָאֽוֹת׃of hostsNoun
Hebrew Texts
מלאכי 3:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקָרַבְתִּ֣י אֲלֵיכֶם֮ לַמִּשְׁפָּט֒ וְהָיִ֣יתִי ׀ עֵ֣ד מְמַהֵ֗ר בַּֽמְכַשְּׁפִים֙ וּבַמְנָ֣אֲפִ֔ים וּבַנִּשְׁבָּעִ֖ים לַשָּׁ֑קֶר וּבְעֹשְׁקֵ֣י שְׂכַרשָׂ֠־כִיר אַלְמָנָ֨ה וְיָתֹ֤ום וּמַטֵּי־גֵר֙ וְלֹ֣א יְרֵא֔וּנִי אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֹֽות׃

מלאכי 3:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקרבתי אליכם למשפט והייתי ׀ עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכרש־כיר אלמנה ויתום ומטי־גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃

Links
Malachi 3:5Malachi 3:5 Text AnalysisMalachi 3:5 InterlinearMalachi 3:5 MultilingualMalachi 3:5 TSKMalachi 3:5 Cross ReferencesMalachi 3:5 Bible HubMalachi 3:5 Biblia ParalelaMalachi 3:5 Chinese BibleMalachi 3:5 French BibleMalachi 3:5 German Bible

Bible Hub
Malachi 3:4
Top of Page
Top of Page