Malachi 3:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]wə-yā-šaḇוְיָשַׁ֨בAnd he shall sitVerb
6884 [e]mə-ṣā-rêp̄מְצָרֵ֤ף[as] a refinerVerb
2891 [e]ū-mə-ṭa-hêrוּמְטַהֵר֙and purifierVerb
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶףof silverNoun
2891 [e]wə-ṭi-harוְטִהַ֤רand he shall purifyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the sonsNoun
3878 [e]lê-wîלֵוִי֙of LeviNoun
2212 [e]wə-ziq-qaqוְזִקַּ֣קand purgeVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔םthemAcc
2091 [e]kaz-zā-hāḇכַּזָּהָ֖בas goldNoun
3701 [e]wə-ḵak-kā-sep̄;וְכַכָּ֑סֶףthat silverNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָיוּ֙they may offerVerb
3068 [e]Yah-weh,לַֽיהוָ֔הto the LORDNoun
5066 [e]mag-gî-šêמַגִּישֵׁ֥יthat they may offerVerb
4503 [e]min-ḥāhמִנְחָ֖הan offeringNoun
6666 [e]biṣ-ḏā-qāh.בִּצְדָקָֽה׃in righteousnessNoun
Hebrew Texts
מלאכי 3:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָשַׁ֨ב מְצָרֵ֤ף וּמְטַהֵר֙ כֶּ֔סֶף וְטִהַ֤ר אֶת־בְּנֵֽי־לֵוִי֙ וְזִקַּ֣ק אֹתָ֔ם כַּזָּהָ֖ב וְכַכָּ֑סֶף וְהָיוּ֙ לַֽיהוָ֔ה מַגִּישֵׁ֥י מִנְחָ֖ה בִּצְדָקָֽה׃

מלאכי 3:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את־בני־לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה׃

Links
Malachi 3:3Malachi 3:3 Text AnalysisMalachi 3:3 InterlinearMalachi 3:3 MultilingualMalachi 3:3 TSKMalachi 3:3 Cross ReferencesMalachi 3:3 Bible HubMalachi 3:3 Biblia ParalelaMalachi 3:3 Chinese BibleMalachi 3:3 French BibleMalachi 3:3 German Bible

Bible Hub
Malachi 3:2
Top of Page
Top of Page