Malachi 1:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
779 [e]wə-’ā-rūrוְאָר֣וּרBut cursed [are]Verb
5230 [e]nō-w-ḵêl,נוֹכֵ֗לthe deceiverVerb
3426 [e]wə-yêšוְיֵ֤שׁand that hasSubst
5739 [e]bə-‘eḏ-rōwבְּעֶדְרוֹ֙in his flockNoun
2145 [e]zā-ḵār,זָכָ֔רa maleNoun
5087 [e]wə-nō-ḏêrוְנֹדֵ֛רand vowsVerb
2076 [e]wə-zō-ḇê-aḥוְזֹבֵ֥חַand sacrificesVerb
7843 [e]mā-šə-ḥāṯמָשְׁחָ֖תa corrupt thingVerb
136 [e]la-ḏō-nāy;לַֽאדֹנָ֑יto the LordNoun
3588 [e]כִּי֩forConj
4428 [e]me-leḵמֶ֨לֶךְKingNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּד֜וֹל[am] a greatAdj
589 [e]’ā-nî,אָ֗נִיI [am]Pro
559 [e]’ā-marאָמַר֙saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
8034 [e]ū-šə-mîוּשְׁמִ֖יand my nameNoun
3372 [e]nō-w-rāנוֹרָ֥א[is] dreadfulVerb
1471 [e]ḇag-gō-w-yim.בַגּוֹיִֽם׃among the nationsNoun
Hebrew Texts
מלאכי 1:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָר֣וּר נֹוכֵ֗ל וְיֵ֤שׁ בְּעֶדְרֹו֙ זָכָ֔ר וְנֹדֵ֛ר וְזֹבֵ֥חַ מָשְׁחָ֖ת לַֽאדֹנָ֑י כִּי֩ מֶ֨לֶךְ גָּדֹ֜ול אָ֗נִי אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות וּשְׁמִ֖י נֹורָ֥א בַגֹּויִֽם׃

מלאכי 1:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר יהוה צבאות ושמי נורא בגוים׃

Links
Malachi 1:14Malachi 1:14 Text AnalysisMalachi 1:14 InterlinearMalachi 1:14 MultilingualMalachi 1:14 TSKMalachi 1:14 Cross ReferencesMalachi 1:14 Bible HubMalachi 1:14 Biblia ParalelaMalachi 1:14 Chinese BibleMalachi 1:14 French BibleMalachi 1:14 German Bible

Bible Hub
Malachi 1:13
Top of Page
Top of Page