Leviticus 9:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
413 [e]wə-’el-וְאֶל־And untoPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
1696 [e]tə-ḏab-bêrתְּדַבֵּ֣רyou shall speakVerb
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
3947 [e]qə-ḥūקְח֤וּTake youVerb
8163 [e]śə-‘îr-שְׂעִיר־a young goatAdj
5795 [e]‘iz-zîmעִזִּים֙of the goatsNoun
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ,לְחַטָּ֔אתfor a sin offeringNoun
5695 [e]wə-‘ê-ḡelוְעֵ֨גֶלand a calfNoun
3532 [e]wā-ḵe-ḇeśוָכֶ֧בֶשׂand a lambNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־[both] of the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֛הyearNoun
8549 [e]tə-mî-mimתְּמִימִ֖םwithout blemishAdj
5930 [e]lə-‘ō-lāh.לְעֹלָֽה׃for a burnt offeringNoun
Hebrew Texts
ויקרא 9:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל תְּדַבֵּ֣ר לֵאמֹ֑ר קְח֤וּ שְׂעִיר־עִזִּים֙ לְחַטָּ֔את וְעֵ֨גֶל וָכֶ֧בֶשׂ בְּנֵי־שָׁנָ֛ה תְּמִימִ֖ם לְעֹלָֽה׃

ויקרא 9:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואל־בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר־עזים לחטאת ועגל וכבש בני־שנה תמימם לעלה׃

Links
Leviticus 9:3Leviticus 9:3 Text AnalysisLeviticus 9:3 InterlinearLeviticus 9:3 MultilingualLeviticus 9:3 TSKLeviticus 9:3 Cross ReferencesLeviticus 9:3 Bible HubLeviticus 9:3 Biblia ParalelaLeviticus 9:3 Chinese BibleLeviticus 9:3 French BibleLeviticus 9:3 German Bible

Bible Hub
Leviticus 9:2
Top of Page
Top of Page