Leviticus 22:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4600 [e]ū-mā-‘ūḵוּמָע֤וּךְand anything bruisedVerb
3807 [e]wə-ḵā-ṯūṯוְכָתוּת֙or crushedVerb
5423 [e]wə-nā-ṯūqוְנָת֣וּקor brokenVerb
3772 [e]wə-ḵā-rūṯ,וְכָר֔וּתor cutVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7126 [e]ṯaq-rî-ḇūתַקְרִ֖יבוּmay you offerVerb
3068 [e]Yah-weh;לַֽיהוָ֑הto the LORDNoun
776 [e]ū-ḇə-’ar-ṣə-ḵemוּֽבְאַרְצְכֶ֖ם[any offering thereof] in your landNoun
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śū.תַעֲשֽׂוּ׃shall you makeVerb
Hebrew Texts
ויקרא 22:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמָע֤וּךְ וְכָתוּת֙ וְנָת֣וּק וְכָר֔וּת לֹ֥א תַקְרִ֖יבוּ לַֽיהוָ֑ה וּֽבְאַרְצְכֶ֖ם לֹ֥א תַעֲשֽׂוּ׃

ויקרא 22:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו׃

Links
Leviticus 22:24Leviticus 22:24 Text AnalysisLeviticus 22:24 InterlinearLeviticus 22:24 MultilingualLeviticus 22:24 TSKLeviticus 22:24 Cross ReferencesLeviticus 22:24 Bible HubLeviticus 22:24 Biblia ParalelaLeviticus 22:24 Chinese BibleLeviticus 22:24 French BibleLeviticus 22:24 German Bible

Bible Hub
Leviticus 22:23
Top of Page
Top of Page