Leviticus 14:49
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qaḥוְלָקַ֛חAnd he shall takeVerb
2398 [e]lə-ḥaṭ-ṭêלְחַטֵּ֥אTo cleanseVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֖יִתthe houseNoun
8147 [e]šə-têשְׁתֵּ֣יtwoNoun
6833 [e]ṣip-po-rîm;צִפֳּרִ֑יםbirdsNoun
6086 [e]wə-‘êṣוְעֵ֣ץand woodNoun
730 [e]’e-rez,אֶ֔רֶזcedarNoun
8144 [e]ū-šə-nîוּשְׁנִ֥יand yarnsNoun
8438 [e]ṯō-w-la-‘aṯתוֹלַ֖עַתscarletNoun
231 [e]wə-’ê-zōḇ.וְאֵזֹֽב׃and hyssopNoun
Hebrew Texts
ויקרא 14:49 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַ֛ח לְחַטֵּ֥א אֶת־הַבַּ֖יִת שְׁתֵּ֣י צִפֳּרִ֑ים וְעֵ֣ץ אֶ֔רֶז וּשְׁנִ֥י תֹולַ֖עַת וְאֵזֹֽב׃

ויקרא 14:49 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקח לחטא את־הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב׃

Links
Leviticus 14:49Leviticus 14:49 Text AnalysisLeviticus 14:49 InterlinearLeviticus 14:49 MultilingualLeviticus 14:49 TSKLeviticus 14:49 Cross ReferencesLeviticus 14:49 Bible HubLeviticus 14:49 Biblia ParalelaLeviticus 14:49 Chinese BibleLeviticus 14:49 French BibleLeviticus 14:49 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:48
Top of Page
Top of Page