Leviticus 13:58
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
899 [e]wə-hab-be-ḡeḏוְהַבֶּ֡גֶדAnd the garmentNoun
176 [e]’ōw-אֽוֹ־eitherConj
8359 [e]haš-šə-ṯîהַשְּׁתִ֨יwarpNoun
176 [e]’ōw-אוֹ־orConj
6154 [e]hā-‘ê-reḇהָעֵ֜רֶבwoofNoun
176 [e]’ōw-אֽוֹ־orConj
3605 [e]ḵālכָל־anyNoun
3627 [e]kə-lîכְּלִ֤יthingNoun
5785 [e]hā-‘ō-wrהָעוֹר֙of skinNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [it be]Prt
3526 [e]tə-ḵab-bês,תְּכַבֵּ֔סyou shall washVerb
5493 [e]wə-sārוְסָ֥רand be departedVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֖םfrom thisPro
5061 [e]han-nā-ḡa‘;הַנָּ֑גַעthe plagueNoun
3526 [e]wə-ḵub-basוְכֻבַּ֥סthen it shall be washedVerb
8145 [e]šê-nîṯשֵׁנִ֖יתthe second timeNoun
2891 [e]wə-ṭā-hêr.וְטָהֵֽר׃and shall be cleanVerb
Hebrew Texts
ויקרא 13:58 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַבֶּ֡גֶד אֹֽו־הַשְּׁתִ֨י אֹו־הָעֵ֜רֶב אֹֽו־כָל־כְּלִ֤י הָעֹור֙ אֲשֶׁ֣ר תְּכַבֵּ֔ס וְסָ֥ר מֵהֶ֖ם הַנָּ֑גַע וְכֻבַּ֥ס שֵׁנִ֖ית וְטָהֵֽר׃

ויקרא 13:58 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבגד או־השתי או־הערב או־כל־כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר׃

Links
Leviticus 13:58Leviticus 13:58 Text AnalysisLeviticus 13:58 InterlinearLeviticus 13:58 MultilingualLeviticus 13:58 TSKLeviticus 13:58 Cross ReferencesLeviticus 13:58 Bible HubLeviticus 13:58 Biblia ParalelaLeviticus 13:58 Chinese BibleLeviticus 13:58 French BibleLeviticus 13:58 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:57
Top of Page
Top of Page