Judges 16:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֨וּThen came downVerb
251 [e]’e-ḥāwאֶחָ֜יוhis brothersNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
1 [e]’ā-ḇî-hūאָבִיהוּ֮of his fatherNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֣וּand tookVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֒ - Acc
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲל֣וּ ׀and brought upVerb
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַיִּקְבְּר֣וּand buriedVerb
853 [e]’ō-w-ṯōw,אוֹת֗וֹhimAcc
996 [e]bênבֵּ֤יןbetweenPrep
6881 [e]ṣā-rə-‘āhצָרְעָה֙ZorahNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand betweenPrep
847 [e]’eš-tā-’ōl,אֶשְׁתָּאֹ֔לEshtaolNoun
6913 [e]bə-qe-ḇerבְּקֶ֖בֶרin the tombNoun
4495 [e]mā-nō-w-aḥמָנ֣וֹחַof ManoahNoun
1 [e]’ā-ḇîw;אָבִ֑יוhis fatherNoun
1931 [e]wə-hūוְה֛וּאAnd hePro
8199 [e]šā-p̄aṭשָׁפַ֥טjudgedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםtwentyNoun
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
  פ -  
Hebrew Texts
שופטים 16:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּרְד֨וּ אֶחָ֜יו וְכָל־בֵּ֣ית אָבִיהוּ֮ וַיִּשְׂא֣וּ אֹתֹו֒ וַֽיַּעֲל֣וּ ׀ וַיִּקְבְּר֣וּ אֹותֹ֗ו בֵּ֤ין צָרְעָה֙ וּבֵ֣ין אֶשְׁתָּאֹ֔ל בְּקֶ֖בֶר מָנֹ֣וחַ אָבִ֑יו וְה֛וּא שָׁפַ֥ט אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָֽה׃ פ

שופטים 16:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדו אחיו וכל־בית אביהו וישאו אתו ויעלו ׀ ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאל בקבר מנוח אביו והוא שפט את־ישראל עשרים שנה׃ פ

Links
Judges 16:31Judges 16:31 Text AnalysisJudges 16:31 InterlinearJudges 16:31 MultilingualJudges 16:31 TSKJudges 16:31 Cross ReferencesJudges 16:31 Bible HubJudges 16:31 Biblia ParalelaJudges 16:31 Chinese BibleJudges 16:31 French BibleJudges 16:31 German Bible

Bible Hub
Judges 16:30
Top of Page
Top of Page