Joshua 9:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אand calledVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֥רand he spokeVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶ֖םunto themPrep
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
4100 [e]lām-māhלָמָּה֩WhyPro
7411 [e]rim-mî-ṯemרִמִּיתֶ֨םhave you trickedVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֜נוּusAcc
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
7350 [e]rə-ḥō-w-qîmרְחוֹקִ֨יםfarAdj
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֤חְנוּWePro
4480 [e]mik-kemמִכֶּם֙from [are]Prep
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דvery youAdj
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֖םwhen youPro
7130 [e]bə-qir-bê-nūבְּקִרְבֵּ֥נוּamongNoun
3427 [e]yō-šə-ḇîm.יֹשְׁבִֽים׃dwellVerb
Hebrew Texts
יהושע 9:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֤א לָהֶם֙ יְהֹושֻׁ֔עַ וַיְדַבֵּ֥ר אֲלֵיהֶ֖ם לֵאמֹ֑ר לָמָּה֩ רִמִּיתֶ֨ם אֹתָ֜נוּ לֵאמֹ֗ר רְחֹוקִ֨ים אֲנַ֤חְנוּ מִכֶּם֙ מְאֹ֔ד וְאַתֶּ֖ם בְּקִרְבֵּ֥נוּ יֹשְׁבִֽים׃

יהושע 9:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא להם יהושע וידבר אליהם לאמר למה רמיתם אתנו לאמר רחוקים אנחנו מכם מאד ואתם בקרבנו ישבים׃

Links
Joshua 9:22Joshua 9:22 Text AnalysisJoshua 9:22 InterlinearJoshua 9:22 MultilingualJoshua 9:22 TSKJoshua 9:22 Cross ReferencesJoshua 9:22 Bible HubJoshua 9:22 Biblia ParalelaJoshua 9:22 Chinese BibleJoshua 9:22 French BibleJoshua 9:22 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:21
Top of Page
Top of Page