Joshua 9:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2088 [e]zehזֶ֣ה ׀ThisPro
3899 [e]laḥ-mê-nū,לַחְמֵ֗נוּour breadNoun
2525 [e]ḥāmחָ֞םwe took hotAdj
6679 [e]hiṣ-ṭay-yaḏ-nūהִצְטַיַּ֤דְנוּ[for] our provisionVerb
854 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙outPrep
1004 [e]mib-bāt-tê-nū,מִבָּ֣תֵּ֔ינוּout of our housesNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםon the dayNoun
3318 [e]ṣê-ṯê-nūצֵאתֵ֖נוּwe came forthVerb
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֣כֶתto comeVerb
413 [e]’ă-lê-ḵem;אֲלֵיכֶ֑םunto youPrep
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙but nowAdv
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הbeholdPrt
3001 [e]yā-ḇêš,יָבֵ֔שׁit is dryVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֖הand it isVerb
5350 [e]niq-qu-ḏîm.נִקֻּדִֽים׃moldyNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זֶ֣ה ׀ לַחְמֵ֗נוּ חָ֞ם הִצְטַיַּ֤דְנוּ אֹתֹו֙ מִבָּ֣תֵּ֔ינוּ בְּיֹ֥ום צֵאתֵ֖נוּ לָלֶ֣כֶת אֲלֵיכֶ֑ם וְעַתָּה֙ הִנֵּ֣ה יָבֵ֔שׁ וְהָיָ֖ה נִקֻּדִֽים׃

יהושע 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זה ׀ לחמנו חם הצטידנו אתו מבתינו ביום צאתנו ללכת אליכם ועתה הנה יבש והיה נקדים׃

Links
Joshua 9:12Joshua 9:12 Text AnalysisJoshua 9:12 InterlinearJoshua 9:12 MultilingualJoshua 9:12 TSKJoshua 9:12 Cross ReferencesJoshua 9:12 Bible HubJoshua 9:12 Biblia ParalelaJoshua 9:12 Chinese BibleJoshua 9:12 French BibleJoshua 9:12 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:11
Top of Page
Top of Page