Joshua 4:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַ֠יְהִיAnd it came to passVerb
  [ba-‘ă-lō-wṯ[בַּעֲלֹות -  
  ḵ]כ] -  
5927 [e](ka-‘ă-lō-wṯ(כַּעֲלֹ֨ותcame upVerb
  q)ק) -  
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֜יםwhen the priestsNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֨יthat boreVerb
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֤וֹןthe arkNoun
1285 [e]bə-rîṯ-בְּרִית־of the covenantNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
8432 [e]mit-tō-wḵמִתּ֣וֹךְout of the middleNoun
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןof JordanNoun
5423 [e]nit-tə-qū,נִתְּק֗וּwere lifted upVerb
3709 [e]kap-pō-wṯכַּפּוֹת֙the solesNoun
7272 [e]raḡ-lêרַגְלֵ֣יfeetNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּהֲנִ֔יםof the priestNoun
413 [e]’elאֶ֖לuntoPrep
2724 [e]he-ḥā-rā-ḇāh;הֶחָרָבָ֑הthe dry landNoun
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁ֤בוּthat returnedVerb
4325 [e]mê-מֵֽי־the watersNoun
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּן֙of JordanNoun
4725 [e]lim-qō-w-mām,לִמְקוֹמָ֔םto their placeNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֥וּand flowedVerb
8543 [e]ḵiṯ-mō-wl-כִתְמוֹל־asAdv
8032 [e]šil-šō-wmשִׁלְשׁ֖וֹם[they did] beforeAdv
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1415 [e]gə-ḏō-w-ṯāw.גְּדוֹתָֽיו׃his banksNoun
Hebrew Texts
יהושע 4:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יְהִי [בַּעֲלֹות כ] (כַּעֲלֹ֨ות ק) הַכֹּהֲנִ֜ים נֹשְׂאֵ֨י אֲרֹ֤ון בְּרִית־יְהוָה֙ מִתֹּ֣וךְ הַיַּרְדֵּ֔ן נִתְּק֗וּ כַּפֹּות֙ רַגְלֵ֣י הַכֹּהֲנִ֔ים אֶ֖ל הֶחָרָבָ֑ה וַיָּשֻׁ֤בוּ מֵֽי־הַיַּרְדֵּן֙ לִמְקֹומָ֔ם וַיֵּלְכ֥וּ כִתְמֹול־שִׁלְשֹׁ֖ום עַל־כָּל־גְּדֹותָֽיו׃

יהושע 4:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי [בעלות כ] (כעלות ק) הכהנים נשאי ארון ברית־יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי־הירדן למקומם וילכו כתמול־שלשום על־כל־גדותיו׃

Links
Joshua 4:18Joshua 4:18 Text AnalysisJoshua 4:18 InterlinearJoshua 4:18 MultilingualJoshua 4:18 TSKJoshua 4:18 Cross ReferencesJoshua 4:18 Bible HubJoshua 4:18 Biblia ParalelaJoshua 4:18 Chinese BibleJoshua 4:18 French BibleJoshua 4:18 German Bible

Bible Hub
Joshua 4:17
Top of Page
Top of Page