Joshua 3:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
2063 [e]bə-zōṯבְּזֹאת֙HerebyPro
3045 [e]tê-ḏə-‘ūn,תֵּֽדְע֔וּןyou shall knowVerb
3588 [e]כִּ֛יthatConj
410 [e]’êlאֵ֥לGodNoun
2416 [e]ḥayחַ֖יthat the livingAdj
7130 [e]bə-qir-bə-ḵem;בְּקִרְבְּכֶ֑ם[is] amongNoun
3423 [e]wə-hō-w-rêšוְהוֹרֵ֣שׁ[that] you and [that] he will outside failVerb
3423 [e]yō-w-rîšיוֹרִ֣ישׁdrive outVerb
6440 [e]mip-pə-nê-ḵemמִ֠פְּנֵיכֶםfrom before youNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nîהַכְּנַעֲנִ֨יthe CanaanitesAdj
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2850 [e]ha-ḥit-tîהַחִתִּ֜יthe HittitesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2340 [e]ha-ḥiw-wî,הַחִוִּ֗יthe HivitesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6522 [e]hap-pə-riz-zîהַפְּרִזִּי֙the PerizzitesAdj
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1622 [e]hag-gir-gā-šî,הַגִּרְגָּשִׁ֔יthe GirgashitesAdj
567 [e]wə-hā-’ĕ-mō-rîוְהָאֱמֹרִ֖יand the AmoritesNoun
2983 [e]wə-hay-ḇū-sî.וְהַיְבוּסִֽי׃and the JebusitesNoun
Hebrew Texts
יהושע 3:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהֹושֻׁ֔עַ בְּזֹאת֙ תֵּֽדְע֔וּן כִּ֛י אֵ֥ל חַ֖י בְּקִרְבְּכֶ֑ם וְהֹורֵ֣שׁ יֹורִ֣ישׁ מִ֠פְּנֵיכֶם אֶת־הַכְּנַעֲנִ֨י וְאֶת־הַחִתִּ֜י וְאֶת־הַחִוִּ֗י וְאֶת־הַפְּרִזִּי֙ וְאֶת־הַגִּרְגָּשִׁ֔י וְהָאֱמֹרִ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃

יהושע 3:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את־הכנעני ואת־החתי ואת־החוי ואת־הפרזי ואת־הגרגשי והאמרי והיבוסי׃

Links
Joshua 3:10Joshua 3:10 Text AnalysisJoshua 3:10 InterlinearJoshua 3:10 MultilingualJoshua 3:10 TSKJoshua 3:10 Cross ReferencesJoshua 3:10 Bible HubJoshua 3:10 Biblia ParalelaJoshua 3:10 Chinese BibleJoshua 3:10 French BibleJoshua 3:10 German Bible

Bible Hub
Joshua 3:9
Top of Page
Top of Page