Joshua 18:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  ū-ḵə-p̄arוּכְפַ֧ר -  
  [hā-‘am-mō-nî[הָעַמֹּנִי -  
  ḵ]כ] -  
3726 [e](hā-‘am-mō-nāh(הָֽעַמֹּנָ֛הChephar-haammonaiNoun
  q)ק) -  
6078 [e]wə-hā-‘ā-p̄ə-nîוְהָֽעָפְנִ֖יand OphniNoun
1387 [e]wā-ḡā-ḇa‘;וָגָ֑בַעand GabaNoun
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֥יםcitiesNoun
8147 [e]šə-têm-שְׁתֵּים־twoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
2691 [e]wə-ḥaṣ-rê-hen.וְחַצְרֵיהֶֽן׃and with their villagesNoun
Hebrew Texts
יהושע 18:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְפַ֧ר [הָעַמֹּנִי כ] (הָֽעַמֹּנָ֛ה ק) וְהָֽעָפְנִ֖י וָגָ֑בַע עָרִ֥ים שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃

יהושע 18:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכפר [העמני כ] (העמנה ק) והעפני וגבע ערים שתים־עשרה וחצריהן׃

Links
Joshua 18:24Joshua 18:24 Text AnalysisJoshua 18:24 InterlinearJoshua 18:24 MultilingualJoshua 18:24 TSKJoshua 18:24 Cross ReferencesJoshua 18:24 Bible HubJoshua 18:24 Biblia ParalelaJoshua 18:24 Chinese BibleJoshua 18:24 French BibleJoshua 18:24 German Bible

Bible Hub
Joshua 18:23
Top of Page
Top of Page