Joel 3:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֩And it shall come to passVerb
3117 [e]ḇay-yō-wmבַיּ֨וֹםdayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאin thatPro
5197 [e]yiṭ-ṭə-p̄ūיִטְּפ֧וּshall drop downVerb
2022 [e]he-hā-rîmהֶהָרִ֣ים[that] The mountainsNoun
6071 [e]‘ā-sîs,עָסִ֗יסnew wineNoun
1389 [e]wə-hag-gə-ḇā-‘ō-wṯוְהַגְּבָעוֹת֙and the hillsNoun
1980 [e]tê-laḵ-nāhתֵּלַ֣כְנָהshall flowVerb
2461 [e]ḥā-lāḇ,חָלָ֔בwith milkNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
650 [e]’ă-p̄î-qêאֲפִיקֵ֥יthe riversNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
1980 [e]yê-lə-ḵūיֵ֣לְכוּshall flowVerb
4325 [e]mā-yim;מָ֑יִםwith waterNoun
4599 [e]ū-ma‘-yān,וּמַעְיָ֗ןand a fountainNoun
1004 [e]mib-bêṯמִבֵּ֤יתof the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
3318 [e]yê-ṣê,יֵצֵ֔אshall come forthVerb
8248 [e]wə-hiš-qāhוְהִשְׁקָ֖הand shall waterVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5158 [e]na-ḥalנַ֥חַלthe valleyNoun
7851 [e]haš-šiṭ-ṭîm.הַשִּׁטִּֽים׃of ShittimNoun
Hebrew Texts
יואל 3:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֩ בַיֹּ֨ום הַה֜וּא יִטְּפ֧וּ הֶהָרִ֣ים עָסִ֗יס וְהַגְּבָעֹות֙ תֵּלַ֣כְנָה חָלָ֔ב וְכָל־אֲפִיקֵ֥י יְהוּדָ֖ה יֵ֣לְכוּ מָ֑יִם וּמַעְיָ֗ן מִבֵּ֤ית יְהוָה֙ יֵצֵ֔א וְהִשְׁקָ֖ה אֶת־נַ֥חַל הַשִּׁטִּֽים׃

יואל 3:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל־אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את־נחל השטים׃

Links
Joel 3:18Joel 3:18 Text AnalysisJoel 3:18 InterlinearJoel 3:18 MultilingualJoel 3:18 TSKJoel 3:18 Cross ReferencesJoel 3:18 Bible HubJoel 3:18 Biblia ParalelaJoel 3:18 Chinese BibleJoel 3:18 French BibleJoel 3:18 German Bible

Bible Hub
Joel 3:17
Top of Page
Top of Page