Job 7:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־WhenConj
7901 [e]šā-ḵaḇ-tî,שָׁכַ֗בְתִּיI lie downVerb
559 [e]wə-’ā-mar-tî,וְאָמַ֗רְתִּיand I sayVerb
4970 [e]mā-ṯayמָתַ֣יwhenInt
6965 [e]’ā-qūmאָ֭קוּםshall I ariseVerb
4059 [e]ū-mid-daḏ-וּמִדַּד־and be goneVerb
6153 [e]‘ā-reḇ;עָ֑רֶבthe nightNoun
7646 [e]wə-śā-ḇa‘-tîוְשָׂבַ֖עְתִּיand I am fullVerb
5076 [e]nə-ḏu-ḏîmנְדֻדִ֣יםof tossings to and froNoun
5704 [e]‘ă-ḏê-עֲדֵי־toPrep
5399 [e]nā-šep̄.נָֽשֶׁף׃the dawning of the dayNoun
Hebrew Texts
איוב 7:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־שָׁכַ֗בְתִּי וְאָמַ֗רְתִּי מָתַ֣י אָ֭קוּם וּמִדַּד־עָ֑רֶב וְשָׂבַ֖עְתִּי נְדֻדִ֣ים עֲדֵי־נָֽשֶׁף׃

איוב 7:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד־ערב ושבעתי נדדים עדי־נשף׃

Links
Job 7:4Job 7:4 Text AnalysisJob 7:4 InterlinearJob 7:4 MultilingualJob 7:4 TSKJob 7:4 Cross ReferencesJob 7:4 Bible HubJob 7:4 Biblia ParalelaJob 7:4 Chinese BibleJob 7:4 French BibleJob 7:4 German Bible

Bible Hub
Job 7:3
Top of Page
Top of Page