Jeremiah 51:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]śə-’ū-שְׂאוּ־Set you upVerb
5251 [e]nêsנֵ֣סa standardNoun
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֗רֶץin the landNoun
8628 [e]tiq-‘ūתִּקְע֨וּblowVerb
7782 [e]šō-w-p̄ārשׁוֹפָ֤רthe trumpetNoun
1471 [e]bag-gō-w-yimבַּגּוֹיִם֙among the nationsNoun
6942 [e]qad-də-šūקַדְּשׁ֤וּprepareVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֙יהָ֙againstPrep
1471 [e]gō-w-yim,גּוֹיִ֔םthe nations herNoun
8085 [e]haš-mî-‘ūהַשְׁמִ֧יעוּcall togetherVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֛יהָagainst herPrep
4467 [e]mam-lə-ḵō-wṯמַמְלְכ֥וֹתthe kingdomsNoun
780 [e]’ă-rā-raṭאֲרָרַ֖טof AraratNoun
4508 [e]min-nîמִנִּ֣יMinniNoun
813 [e]wə-’aš-kə-nāz;וְאַשְׁכְּנָ֑זand AshchenazNoun
6485 [e]piq-ḏūפִּקְד֤וּappointVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֙יהָ֙againstPrep
2951 [e]ṭip̄-sār,טִפְסָ֔רa captainNoun
5927 [e]ha-‘ă-lū-הַֽעֲלוּ־to come up herVerb
5483 [e]sūsס֖וּסcause the horsesNoun
3218 [e]kə-ye-leqכְּיֶ֥לֶקcaterpillarsNoun
5569 [e]sā-mār.סָמָֽר׃as the roughAdj
Hebrew Texts
ירמיה 51:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׂאוּ־נֵ֣ס בָּאָ֗רֶץ תִּקְע֨וּ שֹׁופָ֤ר בַּגֹּויִם֙ קַדְּשׁ֤וּ עָלֶ֙יהָ֙ גֹּויִ֔ם הַשְׁמִ֧יעוּ עָלֶ֛יהָ מַמְלְכֹ֥ות אֲרָרַ֖ט מִנִּ֣י וְאַשְׁכְּנָ֑ז פִּקְד֤וּ עָלֶ֙יהָ֙ טִפְסָ֔ר הַֽעֲלוּ־ס֖וּס כְּיֶ֥לֶק סָמָֽר׃

ירמיה 51:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שאו־נס בארץ תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים השמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשכנז פקדו עליה טפסר העלו־סוס כילק סמר׃

Links
Jeremiah 51:27Jeremiah 51:27 Text AnalysisJeremiah 51:27 InterlinearJeremiah 51:27 MultilingualJeremiah 51:27 TSKJeremiah 51:27 Cross ReferencesJeremiah 51:27 Bible HubJeremiah 51:27 Biblia ParalelaJeremiah 51:27 Chinese BibleJeremiah 51:27 French BibleJeremiah 51:27 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:26
Top of Page
Top of Page