Jeremiah 5:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙and it shall come to passVerb
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
559 [e]ṯō-mə-rū,תֹאמְר֔וּyou shall sayVerb
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַתWhyNoun
4100 [e]meh,מֶ֗הhow longPro
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֨הdoesVerb
3068 [e]Yah-wehיְהֹוָ֧הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֛ינוּour GodNoun
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
428 [e]’êl-leh;אֵ֑לֶּהthesePro
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֣[things] to us? then shall you answerVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵיהֶ֗םthemPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רLikePrt
5800 [e]‘ă-zaḇ-temעֲזַבְתֶּ֤םas you have forsakenVerb
853 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִי֙meAcc
5647 [e]wat-ta-‘aḇ-ḏūוַתַּעַבְד֞וּand servedVerb
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֤יgodsNoun
5236 [e]nê-ḵārנֵכָר֙strangeNoun
776 [e]bə-’ar-ṣə-ḵem,בְּאַרְצְכֶ֔םin your landNoun
3651 [e]kênכֵּ֚ןsoAdj
5647 [e]ta-‘aḇ-ḏūתַּעַבְד֣וּshall you serveVerb
2114 [e]zā-rîm,זָרִ֔יםstrangersVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֖רֶץin a landNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃toPrep
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 5:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֙ כִּ֣י תֹאמְר֔וּ תַּ֣חַת מֶ֗ה עָשָׂ֨ה יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינוּ לָ֖נוּ אֶת־כָּל־אֵ֑לֶּה וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֗ם כַּאֲשֶׁ֨ר עֲזַבְתֶּ֤ם אֹותִי֙ וַתַּעַבְד֞וּ אֱלֹהֵ֤י נֵכָר֙ בְּאַרְצְכֶ֔ם כֵּ֚ן תַּעַבְד֣וּ זָרִ֔ים בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א לָכֶֽם׃ ס

ירמיה 5:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי תאמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את־כל־אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם׃ ס

Links
Jeremiah 5:19Jeremiah 5:19 Text AnalysisJeremiah 5:19 InterlinearJeremiah 5:19 MultilingualJeremiah 5:19 TSKJeremiah 5:19 Cross ReferencesJeremiah 5:19 Bible HubJeremiah 5:19 Biblia ParalelaJeremiah 5:19 Chinese BibleJeremiah 5:19 French BibleJeremiah 5:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 5:18
Top of Page
Top of Page