Jeremiah 44:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֩יbutConj
6213 [e]‘ā-śōhעָשֹׂ֨הwe will certainlyVerb
6213 [e]na-‘ă-śehנַעֲשֶׂ֜הdoVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־whateverNoun
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֣ר ׀thingNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whateverPrt
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֣אgoes forthVerb
6310 [e]mip-pî-nū,מִפִּ֗ינוּfrom our mouthsNoun
6999 [e]lə-qaṭ-ṭêrלְקַטֵּ֞רby burningVerb
4446 [e]lim-le-ḵeṯלִמְלֶ֣כֶתto the queenNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַיִם֮of heavenNoun
5258 [e]wə-has-sêḵ-וְהַסֵּֽיךְ־and to pour outVerb
  lāhלָ֣הּtoPrep
5262 [e]nə-sā-ḵîmנְסָכִים֒drink offeringsNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
6213 [e]‘ā-śî-nūעָשִׂ֜ינוּwe have doneVerb
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֤חְנוּwePro
1 [e]wa-’ă-ḇō-ṯê-nūוַאֲבֹתֵ֙ינוּ֙and our fathersNoun
4428 [e]mə-lā-ḵê-nūמְלָכֵ֣ינוּour kingsNoun
8269 [e]wə-śā-rê-nū,וְשָׂרֵ֔ינוּand our princesNoun
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
2351 [e]ū-ḇə-ḥu-ṣō-wṯוּבְחֻצ֖וֹתand in the streetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
7646 [e]wan-niś-ba‘-וַנִּֽשְׂבַּֽע־[then] for had we plentyVerb
3899 [e]le-ḥemלֶ֙חֶם֙of foodNoun
1961 [e]wan-nih-yehוַנִּֽהְיֶ֣הand wereVerb
2896 [e]ṭō-w-ḇîm,טוֹבִ֔יםwellAdj
7451 [e]wə-rā-‘āhוְרָעָ֖הand evilAdj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7200 [e]rā-’î-nū.רָאִֽינוּ׃do sawVerb
Hebrew Texts
ירמיה 44:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֩י עָשֹׂ֨ה נַעֲשֶׂ֜ה אֶֽת־כָּל־הַדָּבָ֣ר ׀ אֲשֶׁר־יָצָ֣א מִפִּ֗ינוּ לְקַטֵּ֞ר לִמְלֶ֣כֶת הַשָּׁמַיִם֮ וְהַסֵּֽיךְ־לָ֣הּ נְסָכִים֒ כַּאֲשֶׁ֨ר עָשִׂ֜ינוּ אֲנַ֤חְנוּ וַאֲבֹתֵ֙ינוּ֙ מְלָכֵ֣ינוּ וְשָׂרֵ֔ינוּ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּבְחֻצֹ֖ות יְרוּשָׁלִָ֑ם וַנִּֽשְׂבַּֽע־לֶ֙חֶם֙ וַנִּֽהְיֶ֣ה טֹובִ֔ים וְרָעָ֖ה לֹ֥א רָאִֽינוּ׃

ירמיה 44:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי עשה נעשה את־כל־הדבר ׀ אשר־יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך־לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע־לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃

Links
Jeremiah 44:17Jeremiah 44:17 Text AnalysisJeremiah 44:17 InterlinearJeremiah 44:17 MultilingualJeremiah 44:17 TSKJeremiah 44:17 Cross ReferencesJeremiah 44:17 Bible HubJeremiah 44:17 Biblia ParalelaJeremiah 44:17 Chinese BibleJeremiah 44:17 French BibleJeremiah 44:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:16
Top of Page
Top of Page