Jeremiah 44:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘ă-nūוַיַּעֲנ֣וּand answeredVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3414 [e]yir-mə-yā-hū,יִרְמְיָ֗הוּJeremiahNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֤יםthe menNoun
3045 [e]hay-yō-ḏə-‘îmהַיֹּֽדְעִים֙that knewVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
6999 [e]mə-qaṭ-ṭə-rō-wṯמְקַטְּר֤וֹתhad burned incenseVerb
802 [e]nə-šê-hemנְשֵׁיהֶם֙that their wivesNoun
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֣יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm,אֲחֵרִ֔יםto otherAdj
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
802 [e]han-nā-šîmהַנָּשִׁ֥יםthe womenNoun
5975 [e]hā-‘ō-mə-ḏō-wṯהָעֹמְד֖וֹתthat stood byVerb
6951 [e]qā-hālקָהָ֣לa multitudeNoun
1419 [e]gā-ḏō-wl;גָּד֑וֹלgreatAdj
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and even allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֛םthe peopleNoun
3427 [e]hay-yō-šə-ḇîmהַיֹּשְׁבִ֥יםthat dwelledVerb
776 [e]bə-’e-reṣ-בְּאֶֽרֶץ־in the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֖יִםof EgyptNoun
6624 [e]bə-p̄aṯ-rō-wsבְּפַתְר֥וֹסin PathrosNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃sayingVerb
Hebrew Texts
ירמיה 44:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲנ֣וּ אֶֽת־יִרְמְיָ֗הוּ כָּל־הָאֲנָשִׁ֤ים הַיֹּֽדְעִים֙ כִּֽי־מְקַטְּרֹ֤ות נְשֵׁיהֶם֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְכָל־הַנָּשִׁ֥ים הָעֹמְדֹ֖ות קָהָ֣ל גָּדֹ֑ול וְכָל־הָעָ֛ם הַיֹּשְׁבִ֥ים בְּאֶֽרֶץ־מִצְרַ֖יִם בְּפַתְרֹ֥וס לֵאמֹֽר׃

ירמיה 44:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויענו את־ירמיהו כל־האנשים הידעים כי־מקטרות נשיהם לאלהים אחרים וכל־הנשים העמדות קהל גדול וכל־העם הישבים בארץ־מצרים בפתרוס לאמר׃

Links
Jeremiah 44:15Jeremiah 44:15 Text AnalysisJeremiah 44:15 InterlinearJeremiah 44:15 MultilingualJeremiah 44:15 TSKJeremiah 44:15 Cross ReferencesJeremiah 44:15 Bible HubJeremiah 44:15 Biblia ParalelaJeremiah 44:15 Chinese BibleJeremiah 44:15 French BibleJeremiah 44:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:14
Top of Page
Top of Page