Jeremiah 4:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣י ׀ForConj
191 [e]’ĕ-wîlאֱוִ֣יל[is] foolishAdj
5971 [e]‘am-mî,עַמִּ֗יFor my peopleNoun
853 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִי֙ - Acc
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū,יָדָ֔עוּdo knownVerb
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֤יםchildren [are]Noun
5530 [e]sə-ḵā-lîmסְכָלִים֙silly meNoun
1992 [e]hêm-māh,הֵ֔מָּהtheyPro
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
995 [e]nə-ḇō-w-nîmנְבוֹנִ֖יםdo understandingVerb
1992 [e]hêm-māh;הֵ֑מָּהthey [are]Pro
2450 [e]ḥă-ḵā-mîmחֲכָמִ֥יםwiseAdj
1992 [e]hêm-māhהֵ֙מָּה֙theyPro
7489 [e]lə-hā-ra‘,לְהָרַ֔עto doVerb
3190 [e]ū-lə-hê-ṭîḇוּלְהֵיטִ֖יבbut to do goodVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū.יָדָֽעוּ׃do knowledgeVerb
Hebrew Texts
ירמיה 4:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י ׀ אֱוִ֣יל עַמִּ֗י אֹותִי֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ בָּנִ֤ים סְכָלִים֙ הֵ֔מָּה וְלֹ֥א נְבֹונִ֖ים הֵ֑מָּה חֲכָמִ֥ים הֵ֙מָּה֙ לְהָרַ֔ע וּלְהֵיטִ֖יב לֹ֥א יָדָֽעוּ׃

ירמיה 4:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ׀ אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃

Links
Jeremiah 4:22Jeremiah 4:22 Text AnalysisJeremiah 4:22 InterlinearJeremiah 4:22 MultilingualJeremiah 4:22 TSKJeremiah 4:22 Cross ReferencesJeremiah 4:22 Bible HubJeremiah 4:22 Biblia ParalelaJeremiah 4:22 Chinese BibleJeremiah 4:22 French BibleJeremiah 4:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:21
Top of Page
Top of Page