Jeremiah 38:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
802 [e]han-nā-šîm,הַנָּשִׁ֗יםthe womenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
7604 [e]niš-’ă-rūנִשְׁאֲרוּ֙are leftVerb
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתin the palaceNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3318 [e]mū-ṣā-’ō-wṯמוּצָא֕וֹת[shall be] brought forthVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֖יprincesNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְof the kingNoun
894 [e]bā-ḇel;בָּבֶ֑לof BabylonNoun
2007 [e]wə-hên-nāhוְהֵ֣נָּהand thosePro
559 [e]’ō-mə-rō-wṯ,אֹמְר֗וֹת[women] shall sayVerb
5496 [e]his-sî-ṯū-ḵāהִסִּית֜וּךָhave setVerb
3201 [e]wə-yā-ḵə-lūוְיָכְל֤וּand have prevailedVerb
  lə-ḵāלְךָ֙toPrep
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֣יfriendsNoun
7965 [e]šə-lō-me-ḵā,שְׁלֹמֶ֔ךָYour closeNoun
2883 [e]hā-ṭə-bə-‘ūהָטְבְּע֥וּare sunkVerb
1206 [e]ḇab-bōṣבַבֹּ֛ץin the mireNoun
7272 [e]raḡ-le-ḵāרַגְלֶ֖ךָyour feetNoun
5472 [e]nā-sō-ḡūנָסֹ֥גוּthey are turned awayVerb
268 [e]’ā-ḥō-wr.אָחֽוֹר׃backSubst
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
Hebrew Texts
ירמיה 38:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֣ה כָל־הַנָּשִׁ֗ים אֲשֶׁ֤ר נִשְׁאֲרוּ֙ בְּבֵ֣ית מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה מוּצָאֹ֕ות אֶל־שָׂרֵ֖י מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל וְהֵ֣נָּה אֹמְרֹ֗ות הִסִּית֜וּךָ וְיָכְל֤וּ לְךָ֙ אַנְשֵׁ֣י שְׁלֹמֶ֔ךָ הָטְבְּע֥וּ בַבֹּ֛ץ רַגְלֶ֖ךָ נָסֹ֥גוּ אָחֹֽור׃

ירמיה 38:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה כל־הנשים אשר נשארו בבית מלך־יהודה מוצאות אל־שרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך ויכלו לך אנשי שלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור׃

Links
Jeremiah 38:22Jeremiah 38:22 Text AnalysisJeremiah 38:22 InterlinearJeremiah 38:22 MultilingualJeremiah 38:22 TSKJeremiah 38:22 Cross ReferencesJeremiah 38:22 Bible HubJeremiah 38:22 Biblia ParalelaJeremiah 38:22 Chinese BibleJeremiah 38:22 French BibleJeremiah 38:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 38:21
Top of Page
Top of Page